Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης για την κάλυψη εξόδων επιστημονικών δημοσιεύσεων

Συνεχίζοντας την πρακτική των προηγούμενων ετών και έχοντας ως σταθερή επιδίωξη την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση αποφάσισε, με τη στήριξη του Ιδρύματος, να συνεχίσει το πρόγραμμα χορήγησης βοηθημάτων για την κάλυψη εξόδων επιστημονικών δημοσιεύσεων και να διαθέσει το ποσό των 5.000 ευρώ συνολικά σε μέλη του Συνδέσμου που πραγματοποιούν ερευνητικό και επιστημονικό έργο για τη χορήγηση βοηθημάτων σχετικών με την κάλυψη εξόδων δημοσίευσης πρωτότυπων μελετών. Tα πεδία που καλύπτονται είναι:

– Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες  

– Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

– Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης

– Επιστήμες της Υγείας.

Τα βοηθήματα αυτά αφορούν άρθρα προς δημοσίευση σε έγκριτα (peer-reviewed) διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα υποβαλλόμενα προς χρηματοδότηση άρθρα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) να έχουν υποβληθεί προς κρίση ή να έχουν αποδεδειγμένα κριθεί και γίνει δεκτά από τουλάχιστον δύο διεθνούς κύρους ερευνητές (peer review process) προς δημοσίευση σε έγκριτο διεθνές (peer-reviewed) επιστημονικό περιοδικό, με συντελεστή επιρροής (impact factor) μεγαλύτερο ή ίσο του 1,0. Σε αντιστοιχία με τις προηγούμενες περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση εκ μέρους του εκδότη βεβαίωσης ως προς την υποβολή της εργασίας προς κρίση ή επιστολής οριστικής αποδοχής αυτής.

(β) εάν προκριθεί η στήριξη άρθρου πριν από την οριστική αποδοχή του από το περιοδικό, τότε η καταβολή του σχετικού ποσού θα γίνει μόνο μετά την επιβεβαίωση από το περιοδικό της οριστικής αποδοχής του άρθρου.

(γ) Η δημοσίευση πρέπει να φέρει ως πρώτο/-η ή δεύτερο/-η συγγραφέα ή τελευταίο/-α μέλος του Συνδέσμου μας. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Εκτεταμένο σχέδιο της μελέτης για άρθρα που βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής ή αντίγραφο της μελέτης για άρθρα που έχουν γίνει δεκτά προς δημοσίευση. 

2. Βιογραφικό σημείωμα του/της ενδιαφερόμενου/-ης με κατάλογο δημοσιεύσεων.

3. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι τα έξοδα δημοσίευσης της μελέτης δεν καλύπτονται από άλλους πόρους, καθώς και ρητή δέσμευση ότι θα προσκομισθεί πρωτότυπο παραστατικό των εξόδων δημοσίευσης (απόδειξη/τιμολόγιο) το οποίο έχει εκδοθεί ονομαστικά στον ερευνητή, μέλος του Συνδέσμου.

4. Επιστολή του περιοδικού με την οποία να βεβαιώνεται η υποβολή του άρθρου ή/και η οριστική αποδοχή του.

Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα αποστέλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Ίδρυμα Ωνάση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hsyrou.contact@onassis.org. Υπεύθυνη είναι η Χαρά Σύρου (τηλ: 2103713011). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Μαΐου 2018.