Πρόγραμμα χορήγησης βοηθημάτων για την κάλυψη εξόδων επιστημονικών δημοσιεύσεων

Συνεχίζοντας την πρακτική των προηγούμενων ετών και λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση αποφάσισε, με τη στήριξη του Ιδρύματος, να συνεχίσει το πρόγραμμα χορήγησης βοηθημάτων για την κάλυψη εξόδων επιστημονικών δημοσιεύσεων και να διαθέσει το συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε μέλη του Συνδέσμου που πραγματοποιούν ερευνητικό και έργο. H χορήγηση βοηθημάτων αποσκοπεί στην κάλυψη εξόδων δημοσίευσης πρωτότυπων μελετών στα πεδία των:

– Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

– Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

– Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

– Επιστημών της Υγείας.

Τα βοηθήματα αυτά αφορούν άρθρα προς δημοσίευση σε έγκριτα (peer-reviewed) διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα υποβαλλόμενα προς χρηματοδότηση άρθρα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Να έχουν υποβληθεί προς κρίση ή να έχουν αποδεδειγμένα κριθεί και να έχουν γίνει δεκτά από τουλάχιστον δύο διεθνούς κύρους ερευνητές (peer review process) προς δημοσίευση σε έγκριτο διεθνές (peer-reviewed) επιστημονικό περιοδικό, με συντελεστή επιρροής (impact factor) μεγαλύτερο ή ίσο του 1,0. Σε αντιστοιχία με τις προηγούμενες περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση εκ μέρους του εκδότη βεβαίωσης ως προς την υποβολή της εργασίας προς κρίση ή επιστολής οριστικής αποδοχής αυτής.

(β) Εάν προκριθεί η στήριξη άρθρου πριν από την οριστική αποδοχή του από το περιοδικό, τότε η καταβολή του σχετικού ποσού θα γίνει μόνο μετά την επιβεβαίωση από το περιοδικό της οριστικής αποδοχής του άρθρου. 

(γ) Η δημοσίευση πρέπει να έχει ως πρώτο/-η ή δεύτερο/-η συγγραφέα (first or second author) μέλος του Συνδέσμου μας. 


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευομένη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Εκτεταμένο σχέδιο της μελέτης για άρθρα που βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής ή αντίγραφο της μελέτης για άρθρα που έχουν γίνει δεκτά προς δημοσίευση. 

2. Βιογραφικό σημείωμα του/της ενδιαφερόμενου/-ης με κατάλογο δημοσιεύσεων.

3. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει το ερευνητικό κέντρο/φορέας όπου δραστηριοποιείται ο αιτών ή η αιτούσα και σύμφωνα με την οποία τα έξοδα δημοσιεύσεως της μελέτης του/της δεν καλύπτονται από άλλους πόρους, καθώς και ρητή δέσμευση ότι θα προσκομίσει πρωτότυπο παραστατικό των εξόδων δημοσιεύσεως (απόδειξη/τιμολόγιο) το οποίο έχει εκδοθεί ονομαστικά στον ερευνητή και μέλος του Συνδέσμου.

4. Επιστολή του περιοδικού με την οποία να βεβαιώνεται η υποβολή του άρθρου ή/και η οριστική αποδοχή του.

Η Αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Ίδρυμα Ωνάση στη διεύθυνση: hsyrou.contact@onassis.org

Υπεύθυνη είναι η Χαρά Σύρου (τηλ: 210 37 13 011) και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 30 Μαΐου 2016. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους στις 15/7/2016 με διάρκεια ισχύος ενός ημερολογιακού έτους με την εξαίρεση του σημείου (ii) των Γενικών Διατάξεων.


Κατεβάστε την αίτηση εδώ.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

i. Τα μέλη μας που θα λάβουν το σχετικό βοήθημα υποχρεούνται στην ενότητα Ευχαριστίες/Acknowledgments της μονογραφίας ή του άρθρου να αναφέρουν ρητά ότι «η δημοσίευση του εν λόγω άρθρου έγινε με την οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου Υποτρόφων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Σ. Ωνάσης».

ii. Για τις αιτήσεις που αφορούν άρθρα τα οποία έχουν υποβληθεί προς κρίση σε επιστημονικό περιοδικό αλλά εκκρεμεί η αποδοχή τους, η απόφαση του Συνδέσμου για την οικονομική υποστήριξη του άρθρου θα ισχύει για δεκαοκτώ (18) μήνες από την υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση.

iii. Η επιλογή των άρθρων που θα λάβουν το σχετικό βοήθημα θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υποτρόφων κατά την ελεύθερη κρίση του, κατόπιν εισηγήσεως τριών ακαδημαϊκών συμβούλων του Ιδρύματος Ωνάση. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα η καινοτομία, η σκοπιμότητα και η αναμενόμενη επιστημονική ή και κοινωνική προσφορά της προτεινόμενης έρευνας.

iv. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση των ακαδημαϊκών συμβούλων, θα αποφασίσει κατά την ελεύθερη κρίση του την παροχή ή μη βοηθήματος. Η αξιολόγηση των αιτήσεων δεν θα συνοδεύεται από σχετική αιτιολόγηση. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν θα γίνονται δεκτές ενστάσεις.

v. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης των επιλεγμένων μελετών θα αποφασιστεί κατά περίπτωση ανάλογα και με το πλήθος των αιτήσεων που θα επιλεγούν.

vi. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου δύναται να ζητήσει την επιστροφή του βοηθήματος σε οποιονδήποτε χρόνο, εφόσον διαπιστωθεί η χρήση του για σκοπούς άλλους από τους εγκεκριμένους.

vii. Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση του βοηθήματος ανακαλείται εάν, μετά την παρέλευση ενός έτους από τη χορήγησή του, δεν έχει κατατεθεί στον Σύνδεσμο σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή το σχετικό αντίτυπο του δημοσιευμένου άρθρου που έτυχε επιχορήγησης.

viii. Η υποβολή αιτήματος με βάση αυτή την προκήρυξη σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της.

ix. Η υποβολή αιτήματος με βάση αυτή την προκήρυξη συνιστά ρητή αποδοχή, κατά την έννοια του νόμου, της επεξεργασίας από τον Σύνδεσμο Υποτρόφων και το Ίδρυμα Ωνάση των ατομικών δεδομένων των Υποτρόφων.