Ο Σύνδεσμος ενισχύει τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που πλήττει αυτήν τη στιγμή τη χώρα μας, Έλληνες επιστήμονες, μεταξύ αυτών και μέλη του Συνδέσμου μας, συνεχίζουν να πραγματοποιούν διεθνώς αναγνωρισμένη έρευνα, ακόμη και όταν αυτή δεν τυγχάνει της ανάλογης χρηματοδότησης. 

Ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους, ως κίνητρο για τη συνέχιση του ερευνητικού και επιστημονικού τους έργου σε ερευνητικά κέντρα και φορείς της ημεδαπής και, ευρύτερα, ως συμβολή στη διάχυση και προβολή της γνώσης που παράγεται αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υποτρόφων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης αποφάσισε, με τη σύμφωνη γνώμη και τη στήριξη του Ιδρύματος, να διαθέσει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) συνολικά στη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για την κάλυψη εξόδων δημοσίευσης πρωτότυπων μελετών στα πεδία των:

Οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούν:

Α) ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (πλην διατριβών) που εμπίπτουν σε ένα από τα παραπάνω επιστημονικά πεδία και έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση από έγκριτο εκδοτικό οίκο, ελληνικό ή ξένο, και σε σειρά στην οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί τουλάχιστον 5 τίτλοι. Ο/η συγγραφέας (author) πρέπει να είναι μέλος του Συνδέσμου μας και ταμειακά ενήμερος/-η.

Β) ΑΡΘΡΑ που έχουν γίνει δεκτά προς δημοσίευση σε έγκριτα (peer reviewed) διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα υποβαλλόμενα προς χρηματοδότηση άρθρα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Να έχουν αποδεδειγμένα κριθεί από τουλάχιστον δύο διεθνούς κύρους ερευνητές (peer review process) και να έχουν γίνει δεκτά προς δημοσίευση σε έγκριτο διεθνές (peer reviewed) επιστημονικό περιοδικό, με συντελεστή επιρροής (impact factor) μεγαλύτερο ή ίσο του 1,5. Απαιτείται προσκόμιση της επιστολής αποδοχής (acceptance letter).

(β) Η δημοσίευση πρέπει να έχει ως πρώτο/-η ή δεύτερο/-η συγγραφέα (first or second author) και υπεύθυνο/-η επικοινωνίας (corresponding author) μέλος του Συνδέσμου μας, που να είναι ταμειακά ενήμερος/-η.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευομένη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. αντίγραφο της μελέτης (μονογραφίας ή άρθρου)·

2. βιογραφικό σημείωμα με κατάλογο δημοσιεύσεων και εργογραφίας·

3. υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών ή η αιτούσα κατοικεί και δραστηριοποιείται ερευνητικά στην Ελλάδα, ότι τα έξοδα δημοσιεύσεως της μελέτης δεν καλύπτονται από άλλους εθνικούς ή διεθνείς πόρους και ότι ο αιτών ή η αιτούσα θα προσκομίσει πρωτότυπο παραστατικό των εξόδων δημοσιεύσεως (απόδειξη/τιμολόγιο) το οποίο έχει εκδοθεί ονομαστικά στον ερευνητή και μέλος του Συνδέσμου·

4. επιστολή αποδοχής (acceptance letter) εκ μέρους του εκδοτικού οίκου, στην οποία θα αναφέρεται ρητά το ακριβές κόστος της έκδοσης.

Στην περίπτωση που η Αίτηση αφορά την κάλυψη εξόδων δημοσίευσης μονογραφίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν επιπλέον: 

4.1. συστατική επιστολή από τον υπεύθυνο ή τους υπευθύνους σειράς·

4.2. δύο συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς καθηγητές ή ερευνητές του εξωτερικού που έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον ένα βιβλίο αναφοράς με θέμα συναφές προς αυτό της υποψήφιας προς χρηματοδότηση μονογραφίας.


Η Αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικώς συστημένα ή κατατίθενται στο Ίδρυμα Ωνάση, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00–16:00, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ A.E.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΙΣΧΙΝΟΥ 7, 105 58 ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Χαρά Σύρου
τηλ: 210 37 13 011
e-mail: hsyrou.contact@onassis.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 30 Ιουλίου

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερομένους στις αρχές Οκτωβρίου 2013 με διάρκεια ισχύος ενός ημερολογιακού έτους (βλ. Γενικές Διατάξεις), ήτοι έως τις αρχές Οκτωβρίου 2014.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Πρόγραμμα προκηρύσσεται για ένα έτος πιλοτικά, με την προοπτική της θεσμοθέτησής του αναλόγως των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν.