Οδηγίες για τις αρχαιρεσίες του Σεπτεμβρίου 2013
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ, ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

Αγαπητά μέλη του Συνδέσμου,  

Σε συνέχεια της πρόσκλησης στην εκλογική Γενική Συνέλευση της 25ης Σεπτεμβρίου 2013, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Α) Πληροφορίες για την τακτοποίηση ταμειακών εκκρεμοτήτων για τα μέλη

Ποσό και διάστημα που αφορά η εξόφληση της συνδρομής

Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε τρία (3) ευρώ. Εφόσον υπάρχει οφειλή περισσότερων των δύο ετών, η οφειλή παραγράφεται, ενώ παραμένει σε ισχύ και εξοφλείται η συνδρομή μόνο για το προηγούμενο και το τρέχον έτος (σύνολο: 6 ευρώ). Εφόσον ο/η υπότροφος το επιθυμεί, μπορεί να πληρώσει για περισσότερα από το τρέχον επόμενα έτη.

– Οι τρόποι εξόφλησης της συνδρομής είναι τρείς:

1. Επίσκεψη στο ίδρυμα (των ίδιων ή δικού τους προσώπου).

2. Κατάθεση μέσω τραπέζης στα κατά τόπους υποκαταστήματα της Citibank ή με προώθηση εμβάσματος στον λογαριασμό της Citibank α) εντός Ελλάδος 0507459986 ή β) εκτός Ελλάδος GR4808401190000000507459986, Swift Code: CITIGRAA, Citibank International PLC Greece. Στην περίπτωση κατάθεσης, εφιστούμε την προσοχή στη δήλωση κατά την κατάθεση, μαζί με το ποσό, τόσο του ονοματεπώνυμου όσο και της αιτιολογίας της κατάθεσης (πχ «συνδρομή 2013»).

3. Πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης στις 25/9/2013, αυτοπροσώπως στον τόπο διεξαγωγής της μόνο για όσα μέλη δεν είναι υποψήφιοι στην επόμενη εκλογική διαδικασία.

Β) Πληροφορίες προς υποψηφίους για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής

– Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και την Ελεγκτική Επιτροπή οφείλουν να τακτοποιήσουν τις τυχόν ταμειακές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 19/8/2013.

– Η υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής (εφόσον δεν υπάρχει ταμειακή εκκρεμότητα) μπορεί να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 19/8/2013 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου (scholars.association@onassis.gr) και, μόνο αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στα γραφεία του Συνδέσμου (Αισχίνου 4, 105 58 ΑΘΗΝΑ).

– Ειδικότερα για τους υποψήφιους στις εκλογές για ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται η παρουσίασή τους με κείμενο που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου μετά τις 19/8/2013. Εκτός από σύντομη περιγραφή βιογραφικών στοιχείων, οι υποψήφιοι καλούνται να εκθέσουν το ιδιαίτερο σκεπτικό της υποψηφιότητάς τους. Για λόγους ομοιομορφίας, το σκέλος του βιογραφικού και το σκέλος της παρουσίασης των λόγων υποψηφιότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 300 λέξεις έκαστο. Συνεπώς, ο μέγιστος αριθμός λέξεων για το σχετικό με τον υποψήφιο κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.

– Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή καλούνται να λάβουν υπόψη τους ότι έργο της είναι ο έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ότι η θητεία των μελών της είναι, όπως και του Συμβουλίου, διετής.

Γ) Οδηγίες συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία της 25/9/2013 με επιστολική ψήφο για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής

Με την τροποποίηση του Καταστατικού του Συνδέσμου δόθηκε στα μέλη του Συνδέσμου η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής όχι μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσία και συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου στις 25/9/13 αλλά, για πρώτη φορά, και με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Με τον τρόπο αυτόν δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία όσο το δυνατόν περισσότερων μελών του Συνδέσμου που είναι ταμειακώς εντάξει πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Όπως προβλέπει το άρθρο 11Α του τροποποιημένου Καταστατικού του Συνδέσμου, η προηγούμενη των εκλογών Συνέλευση της 24/9/2012 διόρισε ήδη τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, την οποία αποτελούν ο Μανώλης Λασκαρίδης, η Ελένη Ταραρά και ο Θανάσης Χουλιάρας. Η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη και για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο, ανοίγει ειδική ταχυδρομική θυρίδα για τον σκοπό αυτόν, η οποία θα παραμείνει κλειστή έως την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

Με βάση τις υποψηφιότητες που θα κατατεθούν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την προθεσμία υποβολής (έως 19/8/2013) που αναφέρεται στην Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, η οποία σας κοινοποιήθηκε ήδη, θα καταρτιστεί ψηφοδέλτιο το οποίο θα σας αποσταλεί με δύο φακέλους, έναν λευκό φάκελο και έναν απαντητικό και θα συνοδεύεται από τις παρούσες οδηγίες.

Εφόσον αποφασίσετε να ψηφίσετε στις εκλογές της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης με επιστολική ψήφο, θα προβείτε στις παρακάτω συνεχόμενες ενέργειες:

1. Θα επιλέξετε με σταυροδοσία έως 15 υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και έως 3 υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή.

2. Θα εσωκλείσετε το ψηφοδέλτιο στον λευκό φάκελο.

3. Θα τοποθετήσετε μόνο τον λευκό φάκελο μέσα στον απαντητικό φάκελο, τον οποίο θα αποστείλετε με απλό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που αναγράφεται. Προσοχή, πάνω στον απαντητικό φάκελο πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται το όνομα και το επίθετο του αποστολέα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του ψηφοφόρου.

Σύμφωνα με το άρθρο 11Α του Καταστατικού του Συνδέσμου, την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (25/9/2013) η Εφορευτική Επιτροπή θα παραλάβει από την ταχυδρομική θυρίδα τις επιστολές και θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο που θα ενταχθεί στα Πρακτικά των εκλογών. Κατόπιν, η Εφορευτική Επιτροπή θα μεταφέρει τις σφραγισμένες επιστολές στην αίθουσα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, όπου θα ελεγχθεί αν οι αποστολείς των φακέλων που ψήφισαν με επιστολική ψήφο έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο. Όσες επιστολές προέρχονται από μέλη που δεν είναι ταμειακώς εντάξει δεν θα ανοιχθούν, αλλά θα φυλαχθούν σε ειδικό για τον σκοπό αυτόν αρχείο. Οι υπόλοιπες επιστολές θα αποσφραγισθούν, οι αποστολείς τους θα διαγραφούν από τον εκλογικό κατάλογο και οι εσώκλειστοι λευκοί φάκελοι που περιέχουν το ψηφοδέλτιο θα ριχθούν, σφραγισμένοι, στην κάλπη.

Η Γενική Γραμματέας

Μαρία Μαγγιώρου