Βιβλιοπαρουσίαση
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 54 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 54 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !

Α. ∆ηµητρόπουλος,
Ν. Μαραβέγιας,
Α. Μητσός (επιµ.),
Το Πανεπιστήµιο σήµερα.
Όψεις της κρίσης και βήµατα προσαρµογής,
Αθήνα: εκδ. Θεµέλιο,
2010, 320 σελ.,
ISBN: 9789603103462

Του Χαράλαµπου Χρυσοµαλλίδη,
πτυχιούχου και κατόχου ΜSc του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, υποψήφιου διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Η συζήτηση για την τριτοβάθµια εκπαίδευση στην χώρα µας –αλλά και διεθνώς– έχει διαχρονικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι το Πανεπιστήµιο αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης και προόδου για µια κοινωνία. Μάλιστα, ο ρόλος του Πανεπιστηµίου έχει αναβαθµιστεί τα τελευταία χρόνια χάρις στην σηµασία που αποδίδεται σήµερα στην κοινωνία-οικονοµία της γνώσης και της κοµβικής παρουσίας του ως θεσµού και µέσου κατά την παραγωγή, την διάχυση και την εκµετάλλευση της γνώσης, δηλαδή στο αποκαλούµενο «τρίγωνο της γνώσης» (έρευνα – εκπαίδευση – καινοτοµία).
Το συλλογικό βιβλίο Το Πανεπιστήµιο σήµερα. Όψεις της κρίσης και βήµατα προσαρµογής συµβάλλει σε αυτή την συζήτηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, αποτυπώνοντας τα συµπεράσµατα διεθνούς συνεδρίου που οργάνωσε το Παρατηρητήριο Έρευνας και ∆ιαλόγου για το Πανεπιστήµιο, µε τίτλο «Quo Vadis Universitas? – Πού πηγαίνει το δηµόσιο Πανεπιστήµιο; Προκλήσεις και προοπτικές, δυνατότητες και κίνδυνοι», στο οποίο αναφέρθηκαν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το δηµόσιο πανεπιστηµιακό σύστηµα, παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις, και κατατέθηκαν προτάσεις για την ποιοτική αναβάθµιση της ανώτατης εκπαίδευσης.
Κατά συνέπεια, ο συλλογικός αυτός τόµος, στον οποίο έχουν καταθέσει τις απόψεις τους Έλληνες και ξένοι πανεπιστηµιακοί και ερευνητές, δίνει το στίγµα της σηµερινής κατάστασης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην χώρα µας, παρουσιάζοντας µε άµεσο και εύγλωττο τρόπο τις προκλήσεις και το διακύβευµα του Πανεπιστηµίου σήµερα. Πιο συγκεκριµένα, πραγµατεύεται µια σειρά κρίσιµων ζητηµάτων, δοµηµένων σε τέσσερεις θεµατικές που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις και τις προοπτικές του δηµόσιου Πανεπιστηµίου (ενδεικτικά, στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας της Μπολόνια και του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης), τις όψεις της κρίσης του ελληνικού δηµόσιου Πανεπιστηµίου και τα απαραίτητα βήµατα προσαρµογής στο µεταβαλλόµενο περιβάλλον (αποκλίσεις µεταξύ ευρωπαϊκής και ελληνικής πολιτικής, λόγοι αποτυχίας των µεταρρυθµίσεων που έχουν εφαρµοστεί µέχρι τώρα, ζητήµατα χρηµατοδότησης, τυπική και ουσιαστική προσφορά του σύγχρονου Πανεπιστηµίου στην κοινωνία-οικονοµία της γνώσης στην ελληνική περίπτωση), την διαδικασία παραγωγής γνώσης στην χώρα µας (ως βασική λειτουργία των πανεπιστηµίων, παράλληλα µε την εκπαιδευτική διαδικασία και τις επιδράσεις από το σχετικό πλαίσιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς και την αναγκαιότητα για ποιοτική αναβάθµιση του Πανεπιστηµίου (σύστηµα αξιολόγησης των ελληνικών πανεπιστηµίων, προκλήσεις και προβλήµατα που έχουν ανακύψει από αυτή την σχετικά νέα διαδικασία, τρόποι αξιολόγησης του διδακτικού έργου, αναγωγές και συγκρίσεις µε τα όσα συµβαίνουν διεθνώς).

Η χρησιµότητα του βιβλίου έγκειται στον εξόχως επίκαιρο χαρακτήρα του, µιας και στην τρέχουσα συγκυρία αναζητείται ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την χώρα, το οποίο θα βασίζεται στην γνώση και στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Παράλληλα, το βιβλίο συµβάλλει στην –γνωστή από παλιά– συζήτηση για την ανάγκη αλλαγών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ιδίως σε µια περίοδο που το Υπουργείο Παιδείας προετοιµάζει ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για τα πανεπιστήµια και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας.

48