Ειδήσεις του Συνδέσμου
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 48 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο
Χρηματοπιστωτική και Οικονομική Κρίση:
Η Επιστροφή στην Σταθερότητα
Του Παναγιώτη Αλεξάκη, προέδρου του Συνδέσμου

Ολοκλήρωσε µε επιτυχία τις εργασίες του, την ∆ευτέρα 21 Ιουνίου 2010, το διεθνές επιστηµονικό συνέδριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος Υποτρόφων του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης µε θέµα την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση και την επιστροφή στην σταθερότητα. Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ιδρύµατος Ωνάση στο αµφιθέατρο του Μεγάρου Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι προεδρεύοντες και οι εισηγητές του συνεδρίου, δεκαέξι συνολικά, ήταν διακεκριµένοι ακαδηµαϊκοί και επαγγελµατίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Βόρεια Αµερική. Συµµετείχε επίσης ως εισηγητής ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγητής Γεώργιος Προβόπουλος. Κατά την έναρξη του συνεδρίου απηύθυναν χαιρετισµό ο πρόεδρος του Ιδρύµατος Ωνάση, Αντώνης Παπαδηµητρίου, ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σταύρος Λαµπρινίδης, ο βουλευτής, τέως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και τέως υπουργός ∆ηµήτρης Σιούφας, καθώς και ο βουλευτής και τέως υπουργός ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος. Στο συνέδριο παρέστησαν επίσης ο υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Νίκος Σηφουνάκης, ο βουλευτής Ευάγγελος Αντώναρος και ο τέως υπουργός Πέτρος Μολυβιάτης. Το ακροατήριο, πέραν των εκπροσώπων του πολιτικού κόσµου, αποτελείτο από τον πρόεδρο και µέλη της διοίκησης του Ιδρύµατος Ωνάση, πρέσβεις, διοικητές και στελέχη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, της ναυτιλίας και των επιχειρήσεων γενικότερα, καθηγητές πανεπιστηµίων, φοιτητές, καθώς και υποτρόφους του Ιδρύµατος.

Το συνέδριο έδωσε έµφαση στο πώς διαµορφώνεται σήµερα το παγκόσµιο σκηνικό, ποιες είναι οι συνέπειες της κρίσης στην ασκούµενη οικονοµική πολιτική, πώς µπορούν να επιτευχθούν η οικονοµική σταθερότητα και η οικονοµική ανάκαµψη, τι συνεπάγεται η κρίση για την λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και ποια µέτρα θα πρέπει να ληφθούν, ποια είναι τα µαθήµατα για την διαχείριση του χρηµατοπιστωτικού κινδύνου, πώς µπορεί το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα να γίνει λιγότερο προκυκλικό, καθώς και ποια πολιτική προτείνεται να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Ακόµη, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε κατά την διάρκεια του συνεδρίου στο πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί καλύτερα η κρίση στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα. Ακολούθησαν συµπεράσµατα και προτάσεις πολιτικής για όλα αυτά τα ζητήµατα και, γενικότερα, για το τι πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση µιας σταθερής και αναπτυσσόµενης παγκόσµιας οικονοµίας. Μεταξύ των βασικών συµπερασµάτων του συνεδρίου αναφέρονται τα εξής:

Ανάλυση των αιτιών της κρίσης
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση επήλθε ως αποτέλεσµα µιας µακροχρόνιας αλληλεπίδρασης σηµαντικών αναδιανεµητικών τάσεων που οδήγησαν στην αύξηση της συµµετοχής των κερδών στο παγκόσµιο προϊόν αλλά και στην αυξανόµενη συµµετοχή του χρηµατοπιστωτικού τοµέα σε αυτά, ενώ παράλληλα µειώθηκε το ποσοστό συµµετοχής των αµοιβών των εργαζοµένων στο Α.Ε.Π. Ακολούθησαν η αύξηση του λόγου του χρέους προς το ενεργητικό των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και η ανάληψη υψηλού κινδύνου εκ µέρους τους. Συνέβαλαν προς τούτο η χρηµατοπιστωτική απελευθέρωση και οι χρηµατοπιστωτικές καινοτοµίες που δεν συνοδεύτηκαν από ανάλογη προσαρµογή των ελεγκτικών µηχανισµών, οι διεθνείς οικονοµικές ανισορροπίες της τελευταίας δεκαετίας, καθώς και η προκυκλική λειτουργία των διεθνών οίκων χρηµατοπιστωτικής αξιολόγησης.

Επιπλέον, ύστερα από δύο δεκαετίες άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής µε αποκλειστικό στόχο την συγκράτηση του πληθωρισµού, που στην Ε.Ε. συνδυάστηκε µε την εφαρµογή του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ακολούθησε η εισαγωγή κεϋνσιανών πολιτικών για την αντιµετώπιση της κρίσης. Ωστόσο, από το 2009 εφαρµόζονται δηµοσιονοµικές πολιτικές σταθεροποίησης της οικονοµίας µε ορατό τον κίνδυνο να επανέλθει σε ύφεση η παγκόσµια οικονοµία, και ιδιαίτερα η Ευρωζώνη, καθώς οι χώρες προσπαθούν να µειώσουν τα δηµοσιονοµικά τους ελλείµµατα. Σε συνδυασµό µε την παρατηρούµενη τάση, όπου οι αποταµιεύσεις είναι µεγαλύτερες των επενδύσεων, πρέπει να εξεταστούν και επεκτατικές δηµοσιονοµικές πολιτικές. Μόνον όταν µια οικονοµία υπερθερµαίνεται θα έπρεπε να ενεργοποιείται η διαδικασία για την µείωση των υπερβολικών δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων.

Προτάσεις για την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και την ανάπτυξη
Οι εξελίξεις και οι παράγοντες που έδρασαν οδηγούν στην ανάγκη εγκατάλειψης του µοναδικού στόχου που έχουν οι κεντρικές τράπεζες, ο οποίος αφορά την σταθερότητα των τιµών, καθώς δεν φαίνεται να εγγυάται την σταθερότητα της οικονοµίας συνολικά. Είναι αναγκαίος ο συντονισµός της νοµισµατικής µε την δηµοσιονοµική πολιτική, αλλά απαιτείται και µια νέα κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την κύρια λειτουργία κάθε κεντρικής τράπεζας, η οποία προτείνεται να είναι η εξασφάλιση της εν γένει χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας.

Οι προτάσεις για την διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας εκτείνονται από την επιβολή ορίων στο µέγεθος που µπορεί να φτάσει ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, την εξάλειψη ή την σηµαντική µείωση των πράξεων για ίδιο λογαριασµό (own-account trading) και γενικά των επενδύσεων για ίδιο λογαριασµό των τραπεζών και της ιδιοκτησίας επενδυτικών κεφαλαίων απόλυτης θετικής απόδοσης (hedge funds) έως την συνολική αναδιάρθρωση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Τονίστηκε η προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί από τις χώρες και τις κεντρικές τράπεζες στην εκ των προτέρων δράση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων κατά τις οικονοµικά ανοδικές περιόδους, ώστε να είναι ικανά να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τυχόν προβλήµατα κατά τις καθοδικές περιόδους. Ακόµη, προτάθηκε η ισχυρή και αποτελεσµατική εποπτεία ως ουσιώδες συστατικό στοιχείο οποιασδήποτε µεταρρύθµισης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Συζητούνται ακόµη και προτάσεις όπως η επιβολή φόρων χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας. Εγείρονται όµως ερωτήµατα σχετικά µε το κατά πόσον, διά της ανάληψης τέτοιων µέτρων, ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας θα µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς να µειωθούν σηµαντικά η κερδοφορία του και η πιστωτική λειτουργία του. Το τοπίο δεν είναι ξεκάθαρο ακόµη. Οι προτάσεις φαίνονται αρκετά σύνθετες, ενώ, επιπροσθέτως, θα χρειαστεί µια παγκόσµια συµφωνία για την εφαρµογή τους.

Επίσης, έγιναν αναφορές στον µη χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Εκεί είναι ουσιαστική η ανάγκη εξάλειψης σηµαντικών αντικινήτρων που δρουν ενάντια στην ιδιωτική επιχειρηµατικότητα και εµποδίζουν την οικονοµική ανάπτυξη. Ειδικότερα, χάρις στην συσσωρευµένη εµπειρία, αναφέρθηκε πώς οι επιχειρήσεις µπορούν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες µέσα από την κρίση µε την λήψη µέτρων αµυντικού και επιθετικού χαρακτήρα, καθώς και να επιτύχουν διατηρήσιµη ανάπτυξη. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η εστίαση σε συγκριτικά πλεονεκτήµατα, σε δικτυώσεις των επιχειρήσεων, σε ποιοτικά  και διαφοροποιηµένα προϊόντα που προσφέρουν «αξία για χρήµα». Επισηµάνθηκε επίσης ο σηµαντικός ρόλος των επενδύσεων από το εξωτερικό. 

Τονίστηκε γενικότερα ότι τα κράτη-µέλη µε δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα θα πρέπει να προχωρήσουν σε δηµοσιονοµική επέκταση ώστε να βοηθήσουν την οικονοµική ανάκαµψη στην Ευρωζώνη, ενώ θα πρέπει να ενδυναµωθούν και οι µηχανισµοί συντονισµού εντός της Ε.Ε. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι η οικονοµική κρίση της Ευρωζώνης περιλαµβάνει και χώρες όπως την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Έτσι, απαιτούνται συνολικές ευρωπαϊκές λύσεις, οι οποίες θα στηρίζουν την οικονοµική ανάκαµψη της Ευρωζώνης, αλλά και θα εµβαθύνουν την οικονοµική της ολοκλήρωση, συµπεριλαµβάνοντας και ουσιαστικά θεσµικά µέτρα που οδηγούν σε µια γνήσια νοµισµατική ένωση. Η κρίση στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. δηµιουργεί την ευκαιρία να προχωρήσει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προς όφελος της πολιτικής της Ε.Ε. Η Ο.Ν.Ε. δεν µπορεί να συνεχίσει ως έχει. Παραµένει ζωτικής σηµασίας για τους ασκούντες την οικονοµική πολιτική της Ευρώπης να προσδιορίσουν ευρωπαϊκές λύσεις που θα εξυπηρετούν το συµφέρον όλων των πολιτών της Ευρώπης.

Οι αιτίες της ελληνικής κρίσης
Σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονοµική κρίση, προέκυψε ότι αυτή συνδέεται µε πέντε κύριες αιτίες: α) την δηµοσιονοµική αδυναµία του ελληνικού κράτους· β) τον περιορισµό στην άσκηση εθνικής δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής σε συνδυασµό µε την µεταφορά της πίεσης της οικονοµικής προσαρµογής στην αγορά εργασίας µε µη ικανοποιητικά αποτελέσµατα ως προς την ανταγωνιστικότητα· γ) την σταθερή, διαχρονική χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας· δ) την παγκόσµια οικονοµική κρίση που χειροτέρευσε τα δηµοσιονοµικά µεγέθη· ε) την δραµατική αύξηση του βάρους του κόστους των επιτοκίων.

Τονίστηκε ότι µόνον η πρώτη από τις ανωτέρω αιτίες συνδέεται αναµφίβολα µε την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει η Ελλάδα µέσω του πακέτου δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Oι άλλες έχουν σαφή ευρωπαϊκή διάσταση και πρέπει να αντιµετωπιστούν στο επίπεδο της Ε.Ε. Γι’ αυτό χρειάζεται και η συµβολή της Ε.Κ.Τ. στην δηµοσιονοµική εξυγίανση και στην προσπάθεια εξάλειψης των ανισορροπιών. Tο ελληνικό πακέτο πρέπει να έχει µακροπρόθεσµο προσανατολισµό, µε τις λιγότερες δυνατές επιδράσεις στην ζήτηση, να επιδιώξει την πάταξη της φοροδιαφυγής, το πάγωµα µισθών και την δηµιουργία του δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος. Τονίστηκε ιδιαίτερα η αναγκαιότητα επιτυχίας του προγράµµατος δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, καθώς οι εναλλακτικές λύσεις δεν είναι καλύτερες και επαυξάνουν τα προβλήµατα θέτοντας σε κίνδυνο την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας για πολλά χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, από την εισήγηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γεώργιου Προβόπουλου, προέκυψε ότι η πορεία υλοποίησης του µνηµονίου στήριξης µεταξύ της Ελλάδας, της Ε.Ε., της Ε.Κ.Τ. και του ∆.Ν.Τ. βαίνει ικανοποιητικά και ότι τελικά θα υλοποιηθεί µε επιτυχία στο χρονοδιάγραµµα που έχει τεθεί. Συγκεκριµένα, ο Γεώργιος Προβόπουλος τόνισε ότι τα µέτρα συµβάλλουν σταδιακά στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας των δηµοσιονοµικών µεγεθών. Αυτό προοδευτικά θα οδηγήσει και στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των αγορών στην ελληνική οικονοµία, στην περαιτέρω µείωση των επιτοκίων, καθώς και στην έξοδο της χώρας από την κρίση. Τόνισε, επιπροσθέτως, ότι το συγκεκριµένο πακέτο αποτελεί µοναδική ευκαιρία για την προσαρµογή της οικονοµίας, επισηµαίνοντας και την ανάγκη λήψης διαρθρωτικών µέτρων. Τέλος, σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία διαθέτει σηµαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, κάτι που απαντά και στις αιτιάσεις των αναλυτών, σύµφωνα µε τις οποίες η δυναµική του χρέους είναι µη διατηρήσιµη.

Η διαχείριση του κινδύνου – Οι εταιρείες αξιολόγησης
Η χρηµατοπιστωτική κρίση οδηγεί και σε ορισµένα βασικά συµπεράσµατα σχετικά µε την διαχείριση του κινδύνου. Ένα πρώτο µάθηµα είναι ότι αναγκαίος όρος για την αποτελεσµατική λειτουργία ενός συστήµατος διαχείρισης κινδύνου είναι να διαθέτει επαρκή, ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση. Ένα ακόµη µάθηµα είναι ότι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα όπως λειτουργεί σήµερα είναι «φορτωµένο» µε πολλά προβλήµατα που θέτουν σε κίνδυνο και χαλαρώνουν τους χρηστούς χρηµατοπιστωτικούς κανόνες (moral hazard) σε κάθε βήµα. Τέλος, οι οίκοι αξιολόγησης πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η χρηµατοδότηση που συνδέεται µε δοµηµένα προϊόντα διαφέρει από προϊόντα όπως είναι τα εταιρικά οµόλογα και πρέπει, επίσης, να αναπτύξουν εργαλεία για να εκτιµούν ορθά τους κινδύνους. Ο τρόπος αποζηµίωσης αυτών των οίκων θα πρέπει να µεταβληθεί ώστε να εξαλείψει την τρέχουσα σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ των οίκων αξιολόγησης και των επιχειρήσεων που δηµιουργούν αυτά τα δοµηµένα προϊόντα. Τέλος, οι τράπεζες και άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να περιορίσουν την αντοχή στον κίνδυνο των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνου που κατέχουν. Αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση των αναγκών τους σε κεφάλαια, στην αύξηση του µετοχικού τους κεφαλαίου και του µακροπρόθεσµου χρέους τους, καθώς και στην επαύξηση της διάρκειας του βραχυπρόθεσµου χρέους τους.

Άλλα συµπεράσµατα
Είναι επίσης αναγκαία η µείωση της προκυκλικότητας που παρατηρείται στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Τούτη ορίζεται ως η διαχρονική δυναµική του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και της πραγµατικής οικονοµίας να αλληλοενισχύονται, αυξάνοντας την έκταση της ανόδου αλλά και της καθόδου και επιδρώντας δυσµενώς στην σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και της οικονοµίας. Για αυτόν τον λόγο χρειάζεται να προσδιοριστούν οι παράγοντες που ενισχύουν την προκυκλικότητα και να αναληφθούν δράσεις που την µειώνουν. Οι βασικές κατευθύνσεις αυτών των δράσεων, οι οποίες παρουσιάστηκαν διεξοδικά στο συνέδριο, βρίσκονται στο οικονοµικό περιβάλλον, στο χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον, στην διαµόρφωση της οικονοµικής πολιτικής και στα θεσµικά χαρακτηριστικά του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

Τέλος, το συνέδριο ασχολήθηκε και µε θέµατα περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα µε τις οικονοµικές επιπτώσεις των εφαρµοζόµενων περιβαλλοντικών πολιτικών. Η εµπειρία δείχνει ότι, ακόµη και κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονοµικής κρίσης, οι χώρες που επενδύουν σε µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας ωφελούνται και αναπτυξιακά από αυτές τις επενδύσεις. Εποµένως, η τρέχουσα οικονοµική κρίση δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία µη ανάληψης τέτοιων επενδύσεων, αλλά, αντιθέτως, να υλοποιούνται µε µεγαλύτερη ταχύτητα κατά την τρέχουσα περίοδο. Επιπροσθέτως, η οικονοµική θεωρία ασκεί µε την σειρά της θετική επίδραση στην περιβαλλοντική πολιτική, καθώς µε τα οικονοµικά της εργαλεία δείχνει πώς η τελευταία επιδρά στην κοινωνική ευηµερία.

Γενικά, το συνέδριο ασχολήθηκε µε όλα τα σηµαντικά τρέχοντα οικονοµικά προβλήµατα του κόσµου, της Ευρωζώνης και της χώρας µας. Οι εισηγητές πραγµατοποίησαν ολοκληρωµένες εισηγήσεις· προέκυψαν νέες και ουσιαστικές προτάσεις για ένα σταθερό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, καθώς και για την οικονοµική σταθερότητα και ανάκαµψη· τέλος, έγινε πιο ξεκάθαρο τι πρέπει να επιτευχθεί και, βεβαίως, τι πρέπει να αποφευχθεί. Ανήκουν θερµές ευχαριστίες στους οµιλητές και στους προεδρεύοντες, αλλά και στο ακροατήριο του συνεδρίου, το οποίο συµµετείχε µε ουσιαστικές παρεµβάσεις.

Επιδίωξη του Συνδέσµου µας είναι να µεταδώσει τα σηµαντικά συµπεράσµατα και τις προτάσεις πολιτικής του συνεδρίου στα αρµόδια όργανα λήψης αποφάσεων. Επιπροσθέτως, ο Σύνδεσµος θα ετοιµάσει ηλεκτρονικό τόµο µε όλες τις εισηγήσεις και την συζήτηση που διεξήχθη στο συνέδριο, ο οποίος και θα καταστεί διαθέσιµος σε όλους.

Προπάντων, η βαθιά ευγνωµοσύνη του Συνδέσµου Υποτρόφων απευθύνεται προς το Ίδρυµα Ωνάση, τον πρόεδρο Αντώνη Παπαδηµητρίου, τον αντιπρόεδρο Γιάννη Ιωαννίδη, την γραµµατέα Μαριάννα Μόσχου, αλλά και τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος. Το Ίδρυµα ενθαρρύνει συνεχώς και στηρίζει ηθικά, οραµατικά και ουσιαστικά τον Σύνδεσµο Υποτρόφων. Επιπροσθέτως, ευχαριστίες ανήκουν στην Επιτροπή Προγράµµατος, η οποία επί περισσότερο από έναν χρόνο εργάστηκε συστηµατικά για την επιτυχή επιστηµονική οργάνωση του συνεδρίου, και ιδιαίτερα στους καθηγητές Κώστα Γραµµένο, του Πανεπιστηµίου Σίτυ του Λονδίνου, και Γιώργο Κωνσταντινίδη, του Πανεπιστηµίου του Σικάγου, καθώς και στον Παναγιώτη Θωµόπουλο, µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Τέλος, αυτό το συνέδριο δεν θα γινόταν πραγµατικότητα χωρίς την άοκνη προσπάθεια και τον επαγγελµατισµό του προσωπικού της διεύθυνσης του Ιδρύµατος Ωνάση. Είµαστε ευγνώµονες σε όλους.

Ο Σύνδεσµός µας θα συνεχίσει να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε τρέχοντα κοινωνικά θέµατα, µε την διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και εκδηλώσεων τέχνης και πολιτισµού. Ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιµασία ενός ενδιαφέροντος συνεδρίου σχετικού µε την οπτικοακουστική γλώσσα και την οπτικοακουστική παιδεία, το οποίο µάλιστα προγραµµατίζεται να πραγµατοποιηθεί στην Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση, που θα ξεκινήσει την λειτουργία της κατά το δεύτερο ήµισυ του 2010. Για αυτό το νέο συνέδριο θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις στο προσεχές µέλλον.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡIΟΥ

Πρωινή Συνεδρία
Προεδρεύων, Παναγιώτης Κορλίρας, καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και πρόεδρος του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών

 • Η παγκόσµια οικονοµία σήµερα
  Γεώργιος Προβόπουλος, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
 • Η τρέχουσα κρίση και οι συνέπειες για τις οικονοµικές πολιτικές
  Philip Arestis, καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Καίµπριτζ
 • Μακροοικονοµικές πολιτικές οικονοµικής ανάκαµψης και σταθερότητας
  Malcolm Sawyer, καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Ληντς
 • Περιβαλλοντικές πολιτικές και οικονοµικές συνέπειες
  Michael Faure, καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Μάαστριχτ
Απογευµατινή Συνεδρία – 1ο Μέρος
Προεδρεύων, Σταύρος Θωµαδάκης, καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κεντρική εισήγηση: Χρηµατοπιστωτικές κρίσεις, βραχυπρόθεσµο χρέος και κανονιστικές µεταρρυθµίσεις
Douglas W. Diamond, καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Σικάγου

 • Χρηµατοπιστωτική αστάθεια, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και κανονισµοί
  Charles Goodhart, καθηγητής της Σχολής Οικονοµικών του Λονδίνου και σύµβουλος της εταιρείας Morgan Stanley, και Dimitris P. Tsomocos, δρ του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης
 • Χρηµατοπιστωτικές κρίσεις και µαθήµατα για την διαχείριση του κινδύνου
  George Constantinides, καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Σικάγου
 • ∆ράσεις για ένα λιγότερο προκυκλικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
  Γκίκας Α. Χαρδούβελης, καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Μελετών της Eurobank

Απογευµατινή Συνεδρία – 2ο Μέρος
Προεδρεύων, Γρηγόρης Πραστάκος, πρύτανης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

 • Η κατάσταση και οι προοπτικές για τις επιχειρήσεις εκτός του χρηµατοπιστωτικού τοµέα
  Νίκος Βρεττός, διευθύνων σύµβουλος της Boston Consulting Group
 • Παγκόσµια διακυβέρνηση, βιώσιµη ανταγωνιστικότητα και ανάκτηση χαµένου εδάφους
  Χρήστος Πιτέλης, καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου του Καίµπριτζ

Στρογγυλή Τράπεζα
Προεδρεύων, Ιωάννης Στουρνάρας, καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και πρόεδρος
του Ινστιτούτου Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

 • Η τρέχουσα οικονοµική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη 
  Με την συµµετοχή του Charles Goodhart, του Νίκου Βρεττού, του Philip Arestis και του Ηρακλή Πολεµαρχάκη, καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Γουώρικ και επικεφαλής του Οικονοµικού Γραφείου του πρωθυπουργού.
12-19