Ειδήσεις του ιδρύματος
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 47 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 47 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Oι Διάλογοι των Αθηνών
Ένα διεθνές συνέδριο για τον πολιτισμό
Της Νίκης Τσιρώνη,
βυζαντινολόγου,
ερευνήτριας του
Ινστιτούτου Βυζαντινών
Ερευνών (Εθνικού
Ιδρύµατος Ερευνών),
ακαδηµαϊκής
συντονίστριας του
συνεδρίου
«Οι ∆ιάλογοι των Αθηνών»

Από τις 24 έως τις 27 Νοεµβρίου 2010, το  Ίδρυµα Ωνάση θα διοργανώσει το διεθνές συνέδριο «Οι ∆ιάλογοι των Αθηνών». Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα και θα αποτελέσει την εναρκτήρια εκδήλωση της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών, του νέου πολιτιστικού χώρου του Ιδρύµατος Ωνάση, που έχει ως βασικό στόχο την παρουσίαση, την προβολή και την ενθάρρυνση παραγωγής σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού, καθώς και την εξαγωγή του εκτός Ελλάδας.

Οι ∆ιάλογοι των Αθηνών συνάδουν µε τον γενικότερο προβληµατισµό του Ιδρύµατος Ωνάση για τον ελληνικό πολιτισµό, τον οποίο το Ίδρυµα προάγει µε διάφορους τρόπους. Πρόκειται για ένα συνέδριο του οποίου ο στόχος διαφέρει σηµαντικά σε σχέση µε άλλα συνέδρια, µιας και φιλοδοξεί να εξετάσει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος µέσα από το πρίσµα της ελληνικής σκέψης, όπως αυτή διατυπώθηκε ανά τους αιώνες, αλλά και να διερευνήσει την δυνατότητα αυτής της κληρονοµιάς να λειτουργήσει ως πηγή για την ανεύρεση λύσεων τόσο στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο κόσµος σήµερα όσο και σε αυτές που αναπόφευκτα θα αντιµετωπίσει στο µέλλον.

Ένα σηµαντικό στοιχείο που επίσης διαφοροποιεί το συνέδριο αυτό από άλλα παρόµοια είναι η διεπιστηµονική και διαχρονική προσέγγιση του ελληνικού πολιτισµού. Οι δύο αυτοί βασικοί άξονες έχουν υπαγορεύσει τις επιλογές τόσο των θεµατικών ενοτήτων όσο και των κύριων οµιλητών και συνοµιλητών που θα συµµετάσχουν στο συνέδριο. Το κυριότερο ίσως χαρακτηριστικό του συνεδρίου είναι ότι επικεντρώνεται στον διάλογο, ο οποίος θα αναπτυχθεί µέσω του διαδικτύου πριν, κατά και µετά την διεξαγωγή του συνεδρίου και στον οποίο θα έχουν την δυνατότητα να συµµετάσχουν πολλοί περισσότεροι από εκείνους που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο στην Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών.

Η προετοιµασία των ∆ιαλόγων των Αθηνών ξεκίνησε σε επίπεδο ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Ωνάση το καλοκαίρι του 2007, µε εισήγηση του προέδρου Αντώνη Παπαδηµητρίου αναφορικά µε τον σκοπό του συνεδρίου αλλά και τα ζητήµατα για τα οποία αυτό καλείται να προτείνει λύσεις. Το ∆.Σ. του Ιδρύµατος ανέθεσε στον Αντώνη Παπαδηµητρίου και στον καθηγητή Γεώργιο Μπαµπινιώτη να επιµεληθούν αυτή την προσπάθεια.

Με στόχο τον προσδιορισµό αυτών των ζητηµάτων και την καλύτερη υλοποίηση του συνεδρίου, το Ίδρυµα Ωνάση πρότεινε σε εξέχοντα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα να γίνουν συνδιοργανωτές του συγκεκριµένου εγχειρήµατος. Ως κύριος διοργανωτής, το Ίδρυµα Ωνάση έχει την τιµή να συνεπικουρείται από την Ακαδηµία Αθηνών, την Ακαδηµία των Lincei της Ρώµης, την Αυστριακή Ακαδηµία Επιστηµών, το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο της Γαλλίας, το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ, καθώς και το Πανεπιστήµιο Στάνφορντ.

Η συνεργασία µε τους παραπάνω φορείς δεν εξασφαλίζει απλώς το κύρος και την σοβαρότητα του συνεδρίου, αλλά αντικατοπτρίζει και την ενεργό συµµετοχή τους στην λήψη αποφάσεων αναφορικά µε διάφορα ζητήµατα. Αντιπρόσωποι των συνδιοργανωτών φορέων µαζί µε εξέχουσες προσωπικότητες του επιστηµονικού κόσµου και µέλη της ελληνικής ακαδηµαϊκής κοινότητας συµµετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου, η οποία προεδρεύεται από τον καθηγητή Γεώργιο Μπαµπινιώτη. Έργο της επιτροπής είναι να θέτει επακριβώς τα ζητήµατα προς συζήτηση, να προτείνει τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα για να συµµετάσχουν στον διάλογο και να µεριµνά για την ευρεία διάδοση της προβληµατικής και των στόχων του συνεδρίου. Το έργο της επιτροπής συνεπικουρείται από ερευνητές και διανοουµένους από όλον τον κόσµο, οι οποίοι καταθέτουν προτάσεις για πιθανούς οµιλητές και θεµατικές υποενότητες. Η γράφουσα έχει οριστεί ακαδηµαϊκή υπεύθυνη του συνεδρίου και έχει αναλάβει τον γενικό ακαδηµαϊκό συντονισµό.

Με στόχο να οριοθετηθούν τα ζητήµατα που φιλοδοξεί να θίξει το συνέδριο, ορίστηκαν σε προπαρασκευαστικές συζητήσεις και οριστικοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της πρώτης συνάντησης της Οργανωτικής Επιτροπής (Αστέρας Βουλιαγµένης, Απρίλιος 2009) οι έξι θεµατικές ενότητες γύρω από τις οποίες θα κινηθεί ο διάλογος. Οι έξι αυτές θεµατικές ενότητες βασίζονται σε συµπληρωµατικά δίδυµα πολικότητας και θα προσεγγιστούν, όπως προαναφέρθηκε, µέσω µιας διαχρονικής και διεπιστηµονικής οπτικής.

Η κάθε ενότητα προεδρεύεται από αντιπροσώπους των συνδιοργανωτών φορέων και σε ορισµένες περιπτώσεις από µέλη του ∆.Σ. του Ιδρύµατος Ωνάση. Οι πρόεδροι των θεµατικών ανέλαβαν την ευθύνη της «ενορχήστρωσης» των ενοτήτων τους για την διασφάλιση ενός γόνιµου διαλόγου στο πλαίσιο των στόχων του συνεδρίου. Οι έξι θεµατικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι ακόλουθες: Ταυτότητα και Ετερότητα· Ιστορία και Ιστορίες· Λόγος και Τέχνη· ∆ηµοκρατία και Πολιτεία· Επιστήµη και Ηθική· Ποιότητα Ζωής.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να καινοτοµήσει ως προς την αυξηµένη χρήση των νέων τεχνολογιών στην προετοιµασία, την διεξαγωγή του, αλλά και την υλοποίησή του αυτή καθαυτήν. Οι οµιλητές θα προδηµοσιεύσουν τις εργασίες τους στο ηλεκτρονικό περιοδικό που έχει αναλάβει το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ και το οποίο αποτελεί µέρος του διαδικτυακού τόπου των ∆ιαλόγων των Αθηνών. Στην διάρκεια του συνεδρίου, θα παρουσιάσουν µία δεκαπεντάλεπτη περίληψη της εργασίας τους, δίνοντας το έναυσµα για την έναρξη του διαλόγου.

Το κοινό µπορεί να συµµετάσχει στον διάλογο τόσο µέσω του ηλεκτρονικού φόρουµ όσο και κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το κοινό θα συµµετάσχει στους ∆ιαλόγους µόνον κατόπιν προσκλήσεως. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στον διαδικτυακό τόπο του συνεδρίου (www.athensdialogues.org) µέχρι την 1η Ιουνίου 2010. Λόγω του περιορισµένου αριθµού θέσεων και της ανάγκης να υπάρχει γεωγραφική και διεπιστηµονική εκπροσώπηση δεν θα µπορέσουν να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις. Ωστόσο, όλες οι οµιλίες του συνεδρίου θα µεταδοθούν και µέσω webstreaming, ώστε να µπορούν να τις παρακολουθήσουν όλοι όσοι το επιθυµούν.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, διοργανώνονται συναντήσεις διάχυσης σε ευρωπαϊκές χώρες, µε σκοπό να γίνουν ευρύτερα γνωστά το συνέδριο και οι στόχοι του στην διεθνή ακαδηµαϊκή και πνευµατική κοινότητα. Τα τελευταία δύο χρόνια, διοργανώθηκαν ανάλογες συναντήσεις στο Σαν Φρανσίσκο, την Βοστώνη, το Παρίσι, το Αµβούργο, την Βιέννη, την Οξφόρδη, ενώ πρόκειται να πραγµατοποιηθούν και άλλες αντίστοιχες στην Νέα Υόρκη και την Μόσχα.  

Οι συναντήσεις αυτές έχουν επίσης στόχο να βοηθήσουν στην δηµιουργία ενός δικτύου υπό την αιγίδα του Ιδρύµατος Ωνάση, το οποίο θα αποτελείται από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την δράση «Οι ∆ιάλογοι των Αθηνών» και για τον ελληνικό πολιτισµό γενικότερα. Σηµείο αναφοράς αυτού του δικτύου θα αποτελέσει ο χάρτης Ελληνικών Σπουδών που θα ενσωµατωθεί στον ιστοχώρο του συνεδρίου, στον οποίο θα περιλαµβάνονται οι έδρες Ελληνικών Σπουδών ανά τον κόσµο, καθώς και οι υπότροφοι του Ιδρύµατος Ωνάση µαζί µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες στο δίκτυο.

Με στόχο την συµµετοχή νέων ανθρώπων στο Συνέδριο, αποφασίστηκε να διοργανωθεί ένας ευρωπαϊκός διαγωνισµός νέων σε συνεργασία µε το δίκτυο E.U.N.I.C. (Εθνικά Ινστιτούτα Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, το Βρετανικό Συµβούλιο. Ο διαγωνισµός θα απευθύνεται σε νέους 21-30 ετών, αποφοίτους πανεπιστηµίων οποιασδήποτε ειδικότητας, από χώρες της Ευρώπης. Οι νέοι αυτοί επιστήµονες, καλλιτέχνες, δηµοσιογράφοι, συγγραφείς κ.λπ. θα κληθούν να συντάξουν µία εργασία ακαδηµαϊκού επιπέδου ή ένα δοκίµιο, µε θέµα σχετικό µε µία από τις έξι θεµατικές ενότητες του συνεδρίου. Οι επιτυχόντες, τέσσερεις ανά θεµατική ενότητα, θα κληθούν να συµµετάσχουν στο συνέδριο και οι εργασίες τους θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα.

Είµαστε βέβαιοι ότι η καινοτόµος αυτή προσπάθεια θα βοηθήσει στην προσέγγιση του ελληνικού πολιτισµού υπό µια νέα οπτική γωνία, καίρια αναγκαία στην εποχή και τις ιστορικές συγκυρίες που αντιµετωπίζουµε.

22-25