Ειδήσεις του Συνδέσμου
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 47 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 47 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Τροποποίηση
του Καταστατικού του Συνδέσµου

Την 28η του περασµένου Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε πανηγυρικά η ουσιαστικότερη φάση της τροποποίησης του Καταστατικού του Συνδέσµου µε την υπερψήφισή του από την Καταστατική Γενική Συνέλευση. Στην αρχική πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προστέθηκαν εύστοχες παρατηρήσεις των µελών της Συνέλευσης, οπότε το νέο Καταστατικό έλαβε την οριστική του µορφή.

Οι σηµαντικότερες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής σηµεία:

Οι αλλοδαποί υπότροφοι των οποίων η υποτροφία διήρκεσε επί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών αποκτούν την δυνατότητα να γίνουν, κατόπιν αιτήσεώς τους, τακτικά µέλη του Συνδέσµου.

Θεσπίζεται ανώτατο όριο δύο συνεχόµενων θητειών για τα µέλη του ∆.Σ. Ο περιορισµός αυτός εξυπηρετεί την ανάγκη για ανανέωση, την οποία, άλλωστε, έκανε ήδη πράξη το προηγούµενο Συµβούλιο. Το κώλυµα του εκλέγεσθαι αίρεται µετά την πάροδο µίας θητείας εκτός Συµβουλίου, οπότε όποιο µέλος το επιθυµεί δύναται και πάλι να θέσει υποψηφιότητα.

Ριζική αλλαγή επέρχεται στον τρόπο ψηφοφορίας. Καταργείται η δυνατότητα της ψήφισης δι’ αντιπροσώπου, δηλαδή µε εξουσιοδότηση, και εισάγεται η επιστολική ψήφος. Προβλέφθηκε, επίσης, η δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής ψήφου, αλλά δεν ρυθµίστηκε ειδικά, διότι υπάρχουν ακόµη δυσκολίες στην δηµιουργία του τεχνικού υπόβαθρου που θα διασφαλίζει την απόλυτη µυστικότητα και θα αποκλείει τις διπλοψηφίες.

Η διαδικασία της επιστολικής ψήφου ορίστηκε αναλυτικά ως εξής:

Η προηγούµενη των εκλογών Γενική Συνέλευση διορίζει την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία φροντίζει να υπάρχει ειδική ταχυδροµική θυρίδα. Στην θυρίδα αυτήν, η οποία θα παραµένει σφραγισµένη έως την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών, θα αποστέλλονται οι επιστολικές ψήφοι. Με τον τρόπο αυτόν, θα διασφαλίζονται η µυστικότητα και η εγκυρότητα των εκλογών, π.χ. µε την αποφυγή διπλοψηφιών. Ακολούθως, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα καθορίζει την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών, προβλέποντας ικανό χρονικό περιθώριο για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται εδώ, και θα την γνωστοποιεί στα µέλη µε επιστολή και ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου. Όσα µέλη επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα οφείλουν να το γνωστοποιούν άµεσα, µε γραπτή αίτηση υποψηφιότητας στις εκλογές, το αργότερο πάντως 30 ηµέρες πριν από την διεξαγωγή τους.

Μετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο, το οποίο αποστέλλεται στα µέλη ταχυδροµικώς µαζί µε δύο φακέλους. Ο πρώτος φάκελος είναι απαντητικός, µε προπληρωµένο το ταχυδροµικό τέλος, τυπωµένη την διεύθυνση της ταχυδροµικής θυρίδας στην θέση του παραλήπτη και τυπωµένο, επίσης, στην θέση του αποστολέα το όνοµα του µέλους που θα ψηφίσει. Ο δεύτερος φάκελος είναι λευκός και χρησιµεύει για να διασφαλίζει την µυστικότητα της ψήφου κατά την µεταφορά του ψηφοδελτίου από τον απαντητικό φάκελο στην κάλπη.

Το µέλος του Συνδέσµου που επιθυµεί να ψηφίσει µε επιστολή, αφού επιλέξει µε σταυροδοσία µέχρι δεκαπέντε υποψηφίους, εσωκλείει το ψηφοδέλτιο στον λευκό φάκελο. Τον φάκελο αυτόν τον τοποθετεί µέσα στον απαντητικό φάκελο, τον οποίο και αποστέλλει µε απλό ταχυδροµείο στην διεύθυνση που αναγράφεται.

Στην διαδικασία αυτήν, η χρήση συστηµένου ταχυδροµείου δεν απαιτείται, πολλώ δε µάλλον καθώς εµπεριέχει και τον κίνδυνο η επιστολή να µην αφιχθεί εγκαίρως.

Την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την θυρίδα, παραλαµβάνει τις επιστολές και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο που εντάσσεται στα Πρακτικά των εκλογών.

Η Εφορευτική Επιτροπή µεταφέρει τις σφραγισµένες επιστολές στον τόπο διεξαγωγής της εκλογικής Συνέλευσης, όπου ελέγχεται εάν οι αποστολείς των φακέλων, δηλαδή όσοι ψήφισαν µε επιστολική ψήφο, έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσµο. Όσες επιστολές προέρχονται από µέλη που δεν είναι ταµειακώς εντάξει φυλάσσονται σε ειδικό προς τούτο αρχείο. Οι υπόλοιπες επιστολές αποσφραγίζονται, οι αποστολείς τους διαγράφονται από τον εκλογικό κατάλογο, για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο διπλοψηφίας, και ο εσώκλειστος λευκός φάκελος που περιέχει το ψηφοδέλτιο ρίχνεται, σφραγισµένος, στην κάλπη.

Στο τέλος της Καταστατικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος του ∆.Σ. του Συνδέσµου, Παναγιώτης Αλεξάκης, ευχαρίστησε θερµά τον Γιώργο Χριστονάκη και την υπογράφουσα, οι οποίοι µαζί µε τον ίδιο απετέλεσαν την επιτροπή που επεξεργάσθηκε τις προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού. Ευχαρίστησε, τέλος, τον προεδρεύσαντα στην συνέλευση ∆ηµήτρη Τσίγκα, καθώς και την γραµµατέα Κάτια Σαβράµη για την αρτιότητα της όλης διαδικασίας.

Ιωάννα Κονδύλη
Επίτιµη Πρόεδρος του Συνδέσµου Υποτρόφων

10-11