Ειδήσεις του Συνδέσμου
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 46 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 46 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Συνέδριο του Συνδέσµου
για την οικονοµική κρίση

Επιστηµονικό συνέδριο µε τίτλο «Χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση: Η επιστροφή στην σταθερότητα» και µε την συµµετοχή διακεκριµένων οµιλητών προγραµµατίζει ο Σύνδεσµος Υποτρόφων για τις 21 Ιουνίου 2010. Στο συνέδριο, που θα πραγµατοποιηθεί µε την στήριξη του Ιδρύµατος Ωνάση, αναµένεται να συµµετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του πολιτικού κόσµου, στελέχη του δηµόσιου τοµέα και των επιχειρήσεων, διεθνών οργανισµών και οµάδων, πανεπιστηµιακοί και επιστήµονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και βεβαίως µέλη του Συνδέσµου Υποτρόφων.

Έχοντας ως υπόβαθρο τα αίτια της κρίσης, το συνέδριο επιδιώκει να δώσει έµφαση στην υφισταµένη οικονοµική κατάσταση, καθώς και να διαµορφώσει προτάσεις µε στόχο την επιστροφή σε µια σταθερή και αναπτυσσόµενη παγκόσµια οικονοµία. Θα καλύψει θέµατα πολιτικής οικονοµίας, οικονοµικής ανάπτυξης, οικονοµικής συνοχής, περιβάλλοντος, καθώς και θέµατα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και του τοµέα των επιχειρήσεων κατά τις εξής βασικές ενότητες:

  • Η παγκόσµια οικονοµία σήµερα
  • Αίτια της κρίσης και συνέπειες για τις οικονοµικές πολιτικές
  • Παγκόσµια οικονοµική συνοχή για την οικονοµική σταθερότητα
  • Περιβαλλοντικές πολιτικές και οι οικονοµικές συνέπειες
  • Είναι εφικτό ένα λιγότερο προ-κυκλικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα;
  • Χρηµατοπιστωτική κρίση, χρέος και κανονιστικές µεταρρυθµίσεις
  • Χρηµατοπιστωτική κρίση και συνέπειες για την διαχείριση κινδύνου
  • Η κατάσταση και οι προοπτικές για τις επιχειρήσεις εκτός του χρηµατοπιστωτικού τοµέα
  • Επιπρόσθετες πολιτικές και δράσεις για την διασφάλιση θετικών προοπτικών για τις επιχειρήσεις.  

Οι οµιλητές είναι διακεκριµένοι πανεπιστηµιακοί καθηγητές, εµπειρογνώµονες, διοικητικά στελέχη που επελέγησαν από την Επιτροπή Προγράµµατος και κατέχουν σήµερα κορυφαίες θέσεις και παγκόσµια αναγνώριση στον τοµέα τους. Μεταξύ των οµιλητών που έχουν επιβεβαιώσει την συµµετοχή τους περιλαµβάνονται οι εξής: Douglas Diamond και George Constantinides, καθηγητές στην Σχολή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Booth του Πανεπιστηµίου του Σικάγου· Charles Goodhart, καθηγητής στην Οικονοµική Σχολή του Λονδίνου· Philip Arestis και Χρήστος Πιτέλης, από το Πανεπιστήµιο του Καίµπριτζ· Michael Faure, του Πανεπιστηµίου του Μάαστριχτ· Νικόλαος Βρεττός, του οµίλου Boston Consulting, και Malcolm Sawyer, του Πανεπιστηµίου του Ληντς. Επίσης, έχει προσκληθεί και θα συµµετάσχει ως οµιλητής ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γεώργιος Προβόπουλος.

Οι οµιλίες και οι συζητήσεις του συνεδρίου θα καταγραφούν και θα εκδοθούν σε τόµο πρακτικών, ενώ τα βασικά συµπεράσµατα και οι σχετικές προτάσεις θα ανακοινωθούν σε ελληνικά και ξένα µέσα ενηµέρωσης και θα αποσταλούν στους αρµοδίους φορείς ανά τον κόσµο.

17