Ειδήσεις του Συνδέσμου
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 46 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 46 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Η νέα διαδικασία
υποβολής προτάσεων
για τις εκδηλώσεις
του Συνδέσµου Υποτρόφων

Μια νέα διαδικασία υποβολής προτάσεων για τις εκδηλώσεις του Συνδέσµου αποφασίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιό του, ώστε αυτές να εναρµονίζονται περισσότερο µε τους τοµείς ενδιαφέροντος του Ιδρύµατος Ωνάση ή να απηχούν επίκαιρα ζητήµατα που απασχολούν την κοινή γνώµη.

Βάσει του νέου αυτού σκεπτικού, το ∆.Σ. προέκρινε εννέα θεµατικές ενότητες, οι οποίες θα αποτελέσουν τους κεντρικούς άξονες των εκδηλώσεων του Συνδέσµου. Έξι από τις ενότητες αυτές σχετίζονται άµεσα µε το σηµαντικό συνέδριο ∆ιάλογοι των Αθηνών, που θα πραγµατοποιηθεί στην Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών το φθινόπωρο του 2010: «Ταυτότητα και Ετερότητα», «Ιστορία και Ιστορίες», «Λόγος και Τέχνη», «∆ηµοκρατία και Πολιτεία», «Επιστήµη και Ηθική» και «Ποιότητα Ζωής». Η έβδοµη ενότητα επικεντρώνεται στην Μάχη του Μαραθώνα, ορόσηµο για την ελληνική ιστορία και τον πολιτισµό, ενώ η όγδοη ενότητα καλύπτει ένα κρίσιµο ζήτηµα που απασχολεί τον σύγχρονο άνθρωπο: «Κλιµατική Αλλαγή». Η τελευταία ενότητα, µε τίτλο «Οι Γυναίκες», σχετίζεται µε το θέµα της έκθεσης «Γυναίκες και Λατρεία», που διοργανώθηκε πρόσφατα στο Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Οι θεµατικές ενότητες που προτείνονται από το ∆.Σ. δεν αποκλείουν προτάσεις µε άλλη θεµατολογία, εφόσον αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι επίκαιρες. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν η πρωτοτυπία και η αποκλειστικότητα του σχεδιασµού για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Συνδέσµου Υποτρόφων. Σηµειώνεται ότι η θεµατική σύνδεση αφορά όλες τις µορφές εκδηλώσεων: διαλέξεις, µουσικές βραδιές, βίντεο αρτ, εικαστικά και άλλου είδους δράσεις.

Καθορίστηκε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την υποβολή των προτάσεων. Κάθε χρόνο, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους από την 1η Σεπτεµβρίου έως τις 10 ∆εκεµβρίου για εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιούνται από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο, και από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαΐου για εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιούνται από τον Σεπτέµβριο έως τον Ιανουάριο.

Οι προτάσεις κατατίθενται γραπτώς, µε επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, και µπορούν να συνοδεύονται από βοηθητικό υλικό, π.χ. οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο θα εξηγεί το σχετικό σκεπτικό. Απαραίτητα συνοδευτικά των προτάσεων είναι το βιογραφικό σηµείωµα και µία φωτογραφία.

3