Εισαγωγή
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 45 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Προετοιμάζοντας το 3o Φόρουμ
της Κοινωνίας των Πολιτών

Τον Σεπτέµβριο του 2006, στην Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, στο πλαίσιο ενός Υψηλού Επιπέδου ∆ιαλόγου (High Level Dialogue) για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, περίπου 100 κράτη-µέλη τάχθηκαν υπέρ της δηµιουργίας ενός καινοτόµου θεσµού: ενός Παγκόσµιου Φόρουµ για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη (Global Forum on Migration and Development – G.F.M.D.), ύστερα από σχετική πρόταση του τότε γενικού γραµµατέα του Ο.Η.Ε., Κόφι Ανάν. Το σκεπτικό του Κόφι Ανάν ήταν ότι το Φόρουµ θα πρέπει να διεξάγεται µε ευθύνη των κρατών-µελών, χωρίς να βασίζεται στο σύστηµα του Ο.Η.Ε., προκειµένου  να αποφευχθούν η πολιτικοποίηση και η πόλωση. Το αντίθετο θα περιόριζε την συµµετοχή πολλών ανεπτυγµένων χωρών, οι οποίες φοβούνται ότι οι διαδικασίες που διεξάγονται υπό την ευθύνη του Ο.Η.Ε. είναι υπερβολικά επίσηµες και έχουν πολιτικό χαρακτήρα, ενώ επιπλέον δεν εστιάζουν επαρκώς στην χάραξη πολιτικών.  

Το Παγκόσµιο Φόρουµ για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, όπως έχει διαµορφωθεί, δίνει την ευκαιρία στους υπευθύνους για την χάραξη πολιτικών από όλον τον κόσµο να συζητήσουν, χωρίς να λάβουν αποφάσεις, το ζήτηµα της µετανάστευσης υπό ένα θετικό πρίσµα – εστιάζοντας στις δυνατότητες ανάπτυξης που θα µπορούσαν να αποτελέσουν σηµείο συσπείρωσης όλων των εµπλεκόµενων φορέων.

Το Βέλγιο προσφέρθηκε να γίνει η πρώτη διοργανώτρια χώρα και πρότεινε να πραγµατοποιηθεί ένα Φόρουµ της Κοινωνίας των Πολιτών (Civil Society Days – C.S.D.) αµέσως πριν από το διήµερο κυβερνητικό Φόρουµ. Πράγµατι, την πρώτη διοργάνωση ανέλαβε το Ίδρυµα Βασιλιάς Μπωντουέν. Η επόµενη διοργάνωση ανατέθηκε το 2008 σε µιαν αναπτυσσόµενη χώρα, τις Φιλιππίνες, και την ευθύνη του Φόρουµ της Κοινωνίας των Πολιτών είχε το Ίδρυµα Αγιάλα.

Το Ίδρυµα Ωνάση, ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών, ανέλαβε την διεξαγωγή του 3ου Φόρουµ της Κοινωνίας των Πολιτών, που θα πραγµατοποιηθεί στις 2-3 Νοεµβρίου 2009. Περίπου 250 εκπρόσωποι φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών από όλον τον κόσµο, µαζί µε 30 µέλη µη κυβερνητικών οργανώσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, θα συζητήσουν σε παράλληλες στρογγυλές τράπεζες τα επιµέρους θέµατα, υπό τον ευρύτερο τίτλο «Η ένταξη των µεταναστευτικών πολιτικών σε στρατηγικές ανάπτυξης προς όφελος όλων».

Ειδικότερα, τα θέµατα στις στρογγυλές τράπεζες 1, 2 και 3 είναι ακριβώς τα ίδια µε εκείνα που θα συζητήσουν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι στο G.F.M.D. Η επιλογή αυτή ήταν συνειδητή και ρεαλιστική, προκειµένου τα συµπεράσµατά µας να ληφθούν υπόψη από τις κυβερνήσεις.

Το θέµα της τέταρτης στρογγυλής τραπέζης είναι εκτός της κυβερνητικής ατζέντας. Επικεντρώνεται στους τρόπους συνεργασίας του ιδιωτικού τοµέα µε άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Η συνεδρίαση αυτή έχει στόχο να εντοπίσει πιθανά αµοιβαία συµφέροντα των δύο πλευρών και την κοινή τους βούληση να επιδιώξουν αλλαγές στις ισχύουσες πολιτικές.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Φόρουµ της Κοινωνίας των Πολιτών ανέθεσε σε ειδήµονες γύρω από τα ζητήµατα της µετανάστευσης και της ανάπτυξης να ετοιµάσουν τα κείµενα προς συζήτηση κατά τις δύο ηµέρες των εργασιών της συνάντησης της Αθήνας. Κάθε θέµα στρογγυλής τραπέζης αναπτύσσεται από δύο συγγραφείς, ο ένας από τους οποίους είναι εκπρόσωπος της ακαδηµαϊκής κοινότητας, ενώ ο άλλος ασχολείται πρακτικά µε τα ζητήµατα της µετανάστευσης και της ανάπτυξης ως µέλος µη κυβερνητικής οργάνωσης (Μ.Κ.Ο.) ή από άλλη θέση. Τα κείµενα αυτά βρίσκονται συγκεντρωµένα στις επόµενες σελίδες και µπορούν να λειτουργήσουν ως σηµείο αναφοράς µελλοντικά, σε συνδυασµό µε τα συµπεράσµατα που θα εξαχθούν από το Φόρουµ.

Το θέµα της µετανάστευσης, όπως αυτή συνδέεται µε την ανάπτυξη, αποτελεί κρίσιµο ζήτηµα της εποχής και απαιτεί την αµέριστη προσοχή µας. Παρά τις προβλέψεις περί του αντιθέτου, η τρέχουσα οικονοµική κρίση δεν φαίνεται να συνοδεύεται από µια τάση επιστροφής των µεταναστών στις χώρες από τις οποίες προήλθαν. Αντίθετα, µάλιστα, η οικονοµική κρίση ενδέχεται να έχει περιορίσει ή να έχει ανακόψει ένα προγραµµατισµένο ρεύµα επιστροφής. Ταυτόχρονα, παρατηρείται µια µικρή κάµψη στις προσλήψεις εποχικού εργατικού δυναµικού, ενώ η Παγκόσµια Τράπεζα εκτιµά ότι η ροή των εµβασµάτων θα µειωθεί κατά 5% έως 7% το 2009, πράγµα καταστροφικό για πολλές αναπτυσσόµενες οικονοµίες.

Παρ’ όλο που δεν έχουµε σαφή εικόνα για τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην ροή της µετανάστευσης, µπορούµε να είµαστε βέβαιοι ότι η οικονοµική ανάκαµψη, όταν έλθει, θα φέρει µαζί της µιαν αυξηµένη ζήτηση για µεταναστευτικό εργατικό δυναµικό.

Είναι εποµένως σηµαντικό για τις κυβερνήσεις να σχεδιάσουν, όσο είναι καιρός, τρόπους για να αντιµετωπίσουν αυτή την ζήτηση. Η Κοινωνία των Πολιτών και ο ιδιωτικός τοµέας µπορούν να συµπράξουν από τώρα, καθώς και να συνεργαστούν µε τις εθνικές κυβερνήσεις. Αντιστοίχως, οι κυβερνήσεις των χωρών προέλευσης και των χωρών προορισµού µπορούν να ξεκινήσουν ήδη την συνεργασία τους – προτού οι καταστάσεις τις αναγκάσουν να το πράξουν αργότερα.

Μαριάννα Μόσχου,
γραµµατέας του ∆.Σ. του Ιδρύµατος Ωνάση,
επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του C.S.D./G.F.M.D.

2-3