Στρογγυλή Τράπεζα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 45 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Συνεδρίαση 4.2: Το µέλλον του Φόρουµ της Κοινωνίας των Πολιτών του G.F.M.D.

Σχόλια από τους:

John Slocum,
Ίδρυµα MacArthur                           

Γρηγόρη Μανιάτη,
Migration Policy Institute

Ρουµπίνη Γρώπα, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης,  µέλος της Οργανωτικής Επιτροπής
του C.S.D. Αθήνας

Η ανεπίσηµη αξιολόγηση που ακολουθεί (το πλήρες κείµενο, στο http://www.gfmd2009.org/defaultgr/discussion-papers/--4.aspx) είναι υποκειµενική και έχει στόχο να αποτελέσει απλώς σηµείο εκκίνησης µιας συζήτησης επί των εξεταζόµενων θεµάτων.

Τουλάχιστον κατά µία σηµαντική έννοια, το C.S.D. έχει γνωρίσει µέχρι σήµερα µεγάλη επιτυχία: εδραίωσε το δικαίωµα να συµµετέχει η Κοινωνία των Πολιτών σε διαβουλεύσεις σχετικά µε την χάραξη µεταναστευτικής πολιτικής σε ανώτατο επίπεδο. ∆έχθηκε, όµως, και επικρίσεις, κυρίως για τα ακόλουθα σηµεία: αδυναµία να διατυπώσει στοχευµένες, συναινετικές θέσεις σε άµεση σχέση µε τις διαβουλεύσεις των υπευθύνων για την χάραξη πολιτικών· περιορισµένο χρόνο για διαβουλεύσεις µεταξύ της Κοινωνίας των Πολιτών και των κυβερνητικών αντιπροσώπων· περιορισµένο αριθµό συµµετεχόντων στο C.S.D. και έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας· µικρή συµµετοχή τµηµάτων της Κοινωνίας των Πολιτών, ειδικά εκείνων που δραστηριοποιούνται σε θέµατα ανάπτυξης (αντί µετανάστευσης), υπερβολικά στενή εναρµόνιση της ατζέντας του C.S.D. µε εκείνη του διακυβερνητικού G.F.M.D.

Οι προτάσεις που πιστεύουµε ότι αξίζει να διερευνηθούν είναι οι εξής:

  • ∆ηµιουργία ενός επίσηµου ή ανεπίσηµου σχήµατος επιτήρησης του C.S.D., υπό την µορφή, για παράδειγµα, µιας «τρόικας», αποτελούµενης από το προηγούµενο, το νυν και το µελλοντικό ίδρυµα-διοργανωτή, που θα εξασφάλιζε την συνέχεια, την οµαλότερη µετάδοση της γνώσης και, ενδεχοµένως, µια πιο στέρεα βάση χρηµατοδότησης του C.S.D.
  • ∆ηµιουργία µιας µικρής αλλά µόνιµης µονάδας υποστήριξης του C.S.D., µε σκοπό την συντήρηση των βάσεων δεδοµένων, των δικτυακών τόπων, των αρχείων του C.S.D. κ.λπ.
  • ∆ιεξαγωγή του C.S.D. σε σταθερή τοποθεσία κάθε χρόνο, µια επιλογή που θα ήταν ακόµη πιο λογική αν το C.S.D. και το G.F.M.D. δεν συνδυάζονταν χρονικά. Κάτι τέτοιο θα µείωνε θεαµατικά το λειτουργικό κόστος της διοργάνωσης.
  • ∆ιοργάνωση µικρότερων συναντήσεων των οµάδων της Κοινωνίας των Πολιτών για επιµέρους θέµατα της ατζέντας του G.F.M.D., ειδικά στην περίπτωση των τµηµάτων που δεν έχουν ισχυρή εκπροσώπηση στο C.S.D., όπως ο ιδιωτικός τοµέας.
  • Αποσύνδεση, σε κάποιο βαθµό, από την κυβερνητική ατζέντα. Η καινοτοµία του Ιδρύµατος Ωνάση να περιλάβει την συνεδρίαση «Κτίζοντας Συµµαχίες» επιτυγχάνει την διεύρυνση της ατζέντας πέραν των θεµάτων που έχουν επιλέξει οι κυβερνήσεις και µπορεί να χρησιµεύσει ως προηγούµενο για τους µελλοντικούς διοργανωτές του C.S.D.
  • Η εκτεταµένη χρήση του διαδικτύου και η δυναµική διαδικτυακή παρουσία του C.S.D., κατά το πρότυπο που εισήγαγε το Ίδρυµα Ωνάση, θα συνεισφέρουν σηµαντικά στην διεύρυνση της κοινότητας του C.S.D. και στην δηµιουργία των βάσεων για µια οµαλότερη συνέχεια από έτος σε έτος.
40