Στρογγυλή Τράπεζα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 45 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Συνεδρίαση 4.1: Κτίζοντας συµµαχίες – Συνδέοντας τον ιδιωτικό τοµέα µε άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών

Των Chad Bolick
και Nicolette van Exel, Business for Social Responsibility (B.S.R.)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑTΙΚΟΥ ΠΛAIΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΘΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το 2008, η Business for Social Responsibility ξεκίνησε µια διετή πρωτοβουλία για την ∆ιεθνή Εργατική Μετανάστευση µε χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος MacArthur και µε την συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, για την διασφάλιση των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών σε µεταποιητικές επιχειρήσεις αναδυόµενων οικονοµιών. Η πληθώρα νόµων και κανονισµών που διέπουν διεθνώς την εργατική µετανάστευση καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την υιοθέτηση σαφών θέσεων από την πλευρά του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και για την εµπλοκή των επιχειρήσεων και της Κοινωνίας των Πολιτών στα θέµατα της παγκόσµιας µεταναστευτικής πολιτικής.

Η επιχειρηµατολογία υπέρ µιας καλύτερης αντιµετώπισης των εργαζόµενων µεταναστών δεν έχει µόνον ηθικό περιεχόµενο, αλλά και ισχυρή επιχειρηµατική βάση.  Η καλή συµπεριφορά προς τους εργαζοµένους βελτιώνει την παραγωγικότητα, τις σχέσεις εργατών-διοίκησης και τις σχέσεις της επιχείρησης µε τους εµπλεκόµενους φορείς. Η προστασία και η δίκαιη αµοιβή των µεταναστών αυξάνουν σηµαντικά τις αναπτυξιακές παραµέτρους της µετανάστευσης. Τα εµβάσµατα και η επιστροφή εργαζοµένων που απέκτησαν δεξιότητες στο εξωτερικό συνεισφέρουν στις οικονοµίες των χωρών προέλευσης.

Κατά την αναζήτηση κοινού εδάφους µεταξύ του ιδιωτικού τοµέα και της Κοινωνίας των Πολιτών, ορισµένοι τοµείς αποτελούν προτεραιότητες:

  • Μεγαλύτερη διαφάνεια στις πολλαπλές διαστάσεις µετανάστευσης, µε έµφαση σε θέµατα όπως η καλή ενηµέρωση των µεταναστών για τα δικαιώµατά τους.
  • ∆ιακλαδική συνεργασία σε βασικά θέµατα (όπως πιλοτικά προγράµµατα, συµµετοχή πολλών εταίρων σε προγράµµατα δράσης κ.λπ.).
  • Οικοδόµηση συνεργασίας µεταξύ ιδιωτικού τοµέα, κυβερνήσεων και Κοινωνίας των Πολιτών µε στόχο την προώθηση του δηµόσιου διαλόγου για την µεταναστευτική πολιτική.

Ακόµη και στις περιπτώσεις όπου τηρούνται τα βασικά τους δικαιώµατα, οι µετανάστες συχνά αντιµετωπίζουν πρόσθετα προβλήµατα λόγω αποµόνωσης ή έλλειψης πληροφόρησης σχετικά µε τους τρόπους προστασίας τους. Η επιχείρηση µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην διαφάνεια και την εκπαίδευση των µεταναστών εργατών, σε συνεργασία µε τις χώρες προέλευσης των µεταναστών.

Η συνεργασία του ιδιωτικού τοµέα µε τις χώρες προέλευσης των µεταναστών και µε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά στην από κοινού αντιµετώπιση και επίλυση των εκάστοτε προβληµάτων. Ειδικότερα, η Κοινωνία των Πολιτών διαθέτει τα µέσα και γνωρίζει τις συνθήκες που επικρατούν τοπικά, ώστε µπορεί να παίξει βασικό ρόλο στην κατανόηση και την αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων των µεταναστών εργατών στις χώρες προορισµού.

Ως βασικές κινητήριες δυνάµεις της παγκόσµιας ζήτησης εργατικού δυναµικού, οι επιχειρήσεις βρίσκονται στην πλεονεκτική θέση να µπορούν να επιφέρουν εκτεταµένες αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται και νοµοθετείται η διεθνής εργατική µετανάστευση, κυρίως στις αναδυόµενες οικονοµίες.

Η συστράτευση του ιδιωτικού τοµέα σε κοινές θέσεις µπορεί να επιφέρει σηµαντικές αλλαγές και να δώσει στις επιχειρήσεις έναν πιο ενεργό ρόλο στον παγκόσµιο διάλογο για την µετανάστευση. Ιδιαίτερα είναι απαραίτητη η συνεργασία µεταξύ των µεγάλων διεθνών αλυσίδων παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων, καθώς µπορούν να επιτύχουν σηµαντικές βελτιώσεις, όπως η προληπτική διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων, η αύξηση των θετικών περιβαλλοντικών συνεπειών από την µετανάστευση και η παροχή πόρων για µετανάστες εργάτες.

Η συνεργασία µε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών µπορεί να είναι καίριας σηµασίας για τις διεθνείς εταιρείες που ενδιαφέρονται ουσιαστικά για τους µετανάστες εργάτες που απασχολούν στις παραγωγικές τους αλυσίδες και αναζητούν τρόπους καλύτερης προστασίας τους. Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών διαθέτουν προσωπικό επί τόπου, συχνά µιλούν τις γλώσσες των µεταναστών και θεωρούνται έµπιστοι σύµµαχοι των εργατών. Για παράδειγµα, όταν προκύπτουν περιστατικά κακοµεταχείρισης, οι ισχυρές σχέσεις µε τέτοιες οργανώσεις δηµιουργούν την δυνατότητα για εξωδικαστική τακτοποίηση των προβληµάτων.

Η Επιχειρηµατική Στρογγυλή Τράπεζα της Αθήνας, στα τέλη του Αυγούστου του 2009, αποτέλεσε σηµαντική πλατφόρµα αρχικού διαλόγου µε την συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα για τα παγκόσµια θέµατα µετανάστευσης, στο πλαίσιο της προετοιµασίας του G.F.M.D. Η τέταρτη Στρογγυλή Τράπεζα, «Κτίζοντας συµµαχίες», στο Φόρουµ της Κοινωνίας των Πολιτών, µπορεί να παίξει κρίσιµο ρόλο στην αξιολόγηση των κοινών δράσεων και να δηµιουργήσει µιαν ατζέντα συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων και της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία θα επηρεάσει την χάραξη πολιτικής και θα θέσει µε σαφήνεια το πλαίσιο συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στα κρίσιµα αυτά ζητήµατα.

38-39