Στρογγυλή Τράπεζα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 45 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Συνεδρίαση 4.1: Κτίζοντας συµµαχίες – Συνδέοντας τον ιδιωτικό τοµέα µε άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών

Οι θέσεις της
Western Union

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Ο αντίκτυπος της παγκόσµιας µετανάστευσης στον ιδιωτικό τοµέα συνδέεται µε την πλειονότητα των επιχειρηµατικών κλάδων, περιλαµβανοµένων της βαριάς βιοµηχανίας, του τουρισµού, της γεωργίας, της περίθαλψης, της τεχνολογίας και των τεχνικών έργων. Καθώς το θέµα της µετανάστευσης αρχίζει να αγγίζει όλο και περισσότερες βιοµηχανίες, πολλές επιχειρήσεις λαµβάνουν µέρος στον διάλογο για την µεταναστευτική πολιτική. Ωστόσο, υπάρχουν ακόµη πολλά που πρέπει να γίνουν.

Ο ιδιωτικός τοµέας βρίσκεται στην προνοµιακή θέση να συγκεντρώνει πολλές και διαφορετικές οµάδες ενδιαφεροµένων γύρω από κοινούς στόχους, γεγονός που λειτουργεί προς όφελος των επιχειρήσεων, προάγει την δηµιουργία οικονοµικών ευκαιριών και αντιµετωπίζει τις ανάγκες του µετακινούµενου εργατικού δυναµικού.

Πολλές χώρες αντιµετωπίζουν προβλήµατα γήρανσης του πληθυσµού και υπογεννητικότητας. Και τα δύο έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο εγχώριο εργατικό δυναµικό και την παγκόσµια ανταγωνιστικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιµά ότι ο εργαζόµενος πληθυσµός της Ευρώπης θα µειωθεί κατά 48 εκατοµµύρια µέχρι το έτος 2050 (Euractiv website, «Demographic Crisis in Europe», http://www.euractiv.com/en/socialeurope/spidla-presents-strategy-solve-demographic-crisis/article-158738). Καλύπτοντας την ανάγκη για εργατικά χέρια, οι µετανάστες συµβάλλουν στην ενίσχυση της οικονοµίας της χώρας προορισµού, «καλύπτοντας τα κενά της αγοράς εργασίας, προσφέροντας σηµαντικές δεξιότητες και φέρνοντας έναν δυναµισµό κοινωνικό, πολιτιστικό και πνευµατικό» στην χώρα καταγωγής τους (Παγκόσµια Επιτροπή για την ∆ιεθνή Μετανάστευση – G.C.I.M. [2005], «Migration in an Interconnected World: New Directions for Action», Γενεύη).

Ήδη οι επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εξοικειωµένες µε την απασχόληση προσωπικού από διάφορα µέρη του κόσµου, αφιερώνουν πολύ χρόνο στην µελέτη και την προσαρµογή τους στις πολιτικές που αφορούν το ξένο εργατικό δυναµικό. Καθώς η πρόσληψη ξένου εργατικού δυναµικού εξελίσσεται σε επικρατούσα πρακτική, είναι σηµαντικό για όλους τους επιχειρηµατικούς κλάδους να προσαρµοστούν και να γνωρίσουν τις ανάλογες ρυθµίσεις και πολιτικές.

Επιπλέον, η µεταναστευτική κοινότητα αποτελεί σηµαντική καταναλωτική δύναµη, γεγονός που πρέπει να αναλογιστούν οι διάφορες εταιρείες, από την στιγµή που ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους σε καινούργιες αγορές.

Ένα πλαίσιο για την δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων

Καθώς η παγκόσµια µετανάστευση διασταυρώνεται όλο και συχνότερα µε τις επιχειρήσεις, είναι σαφής η ανάγκη διαµόρφωσης ενός συνεκτικού πλαισίου, το οποίο θα παρουσιάζει τις καλύτερες πρακτικές και θα προσφέρει λειτουργικά εργαλεία στον ιδιωτικό τοµέα.

Η συνεργασία ιδιωτικού τοµέα, διεθνών οργανισµών, κυβερνήσεων των χωρών προέλευσης και προορισµού, Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και εργατικών σωµατείων, µπορεί να διευρύνει τον θετικό αντίκτυπο, να µειώσει τα κόστη και να δηµιουργήσει αποτελεσµατικότερες και βιώσιµες λύσεις για τους µετανάστες, τους εργοδότες και την κοινωνία ολόκληρη (Business for Social Responsibility (B.S.R.), «International Labor Migration: A Responsible Role for Business», 2008).

∆ύο είναι τα πλέον κατάλληλα θέµατα για την συνεδρίαση της Στρογγυλής Τραπέζης 4.1 µε στόχο την σύγκλιση των εµπλεκόµενων φορέων: «Υποστηρικτικό θετικό περιβάλλον, προκειµένου να δοθεί ώθηση σε οικονοµικές ευκαιρίες» και «Καλύτερα προετοιµασµένοι µετανάστες εργαζόµενοι».

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι αυτοί που δίνουν ώθηση ώστε το άτοµο  να αδράξει την οικονοµική ευκαιρία είναι συχνά οι ίδιοι που υποστηρίζουν, εξίσου, την ανταγωνιστικότητα βιοµηχανιών και χωρών. Η προώθηση των οικονοµικών ευκαιριών δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί από έναν και µόνο τοµέα. Χρειάζεται συνεργασία και από κοινού δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τοµέα, του δηµόσιου τοµέα και της Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε να υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.

Η υποενότητα που αφορά στον καλύτερα προετοιµασµένο εργαζόµενο µετανάστη εστιάζει στον µετανάστη που φτάνει στην χώρα προορισµού έχοντας επαρκή εκπαίδευση, γνώση του πολιτισµού της χώρας προορισµού, επιµόρφωση ως προς τις δεξιότητες, γενικότερη γνώση της νοµοθεσίας και των δικαιωµάτων του και την δυνατότητα εκµάθησης της γλώσσας της χώρας προορισµού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επωφελείται από την ένταξή του σε ένα βιώσιµο και αποτελεσµατικό περιβάλλον εργασίας και, παράλληλα, έχει τις δυνατότητες να επιτύχει.

Η αναγνώριση και ο καθορισµός συγκεκριµένων σηµείων ή χαρακτηριστικών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών κριτηρίων για τους µετανάστες θα αποτελούσε µία απτή ευκαιρία συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων, διεθνών οργανισµών, οργανισµών της Κοινωνίας των Πολιτών και κυβερνήσεων.

36-37