Στρογγυλή Τράπεζα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 45 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Συνεδρίαση 4.1: Κτίζοντας συµµαχίες – Συνδέοντας τον ιδιωτικό τοµέα µε άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών
Οι θέσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (I.L.O.)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΘΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η διεθνής µετανάστευση αποτελεί σήµερα βασικό ζήτηµα της αγοράς εργασίας, είναι πρωτίστως ένα αξιοπρεπές έργο και κατευθύνεται, ως επί το πλείστον, από τις ανάγκες της απασχόλησης και τις δυνάµεις της αγοράς. Ο κύριος παράγοντας προσέλκυσης µεταναστών σε µια χώρα είναι η ζήτηση των εργοδοτών για εργατικό δυναµικό µε συγκεκριµένες δεξιότητες, ενώ η απουσία ευκαιριών εύρεσης µιας αξιοπρεπούς εργασίας στις περισσότερες από τις χώρες προέλευσης αποτελεί µία από τις βασικές αιτίες µετανάστευσης.

Στα κράτη όπου παρατηρείται γήρανση του πληθυσµού, η µετανάστευση αναπληρώνει τις ελλείψεις εργατικού δυναµικού µέσω της εισροής νεότερων εργατών. Στις χώρες προορισµού, οι εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα εξαρτώνται άµεσα τόσο από το ξένο όσο και από το εγχώριο εργατικό δυναµικό για την κάλυψη των αναγκών τους.

Παρά τις θετικές εµπειρίες ορισµένων µεταναστών εργατών, ένας σηµαντικός αριθµός τους καλείται να αντιµετωπίσει κακουχίες και συνθήκες ακραίας εκµετάλλευσης, όπως χαµηλούς µισθούς, κακές συνθήκες εργασίας, απουσία κοινωνικής προστασίας, στέρηση των εργασιακών δικαιωµάτων, διακρίσεις, ξενοφοβία, κοινωνικό αποκλεισµό.

Οι µετανάστες εργάτες, τόσο οι παράτυποι όσο και οι νόµιµοι, συνεισφέρουν σηµαντικά στην οικονοµική ευηµερία των χωρών προορισµού. Ωστόσο, η συνεισφορά τους αυτή κάθε άλλο παρά αναγνωρίζεται. Η επίδραση της µετανάστευσης είναι εξίσου σηµαντική και στις χώρες προέλευσης. Τα εµβάσµατα των µεταναστών προς τις χώρες προέλευσής τους εκτιµάται ότι το 2007 ανήλθαν σε 240 δισ. δολ. Η.Π.Α.

Η δηµιουργία συµµαχιών µε βάση τα κοινά συµφέροντα και τους κοινούς στόχους του ιδιωτικού τοµέα, των εργατικών ενώσεων και των Μ.Κ.Ο. αποτελεί πρόκληση. Οι επιχειρήσεις και οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη ύπαρξης ενός ρυθµιστικού πλαισίου πολιτικής για την αντιµετώπιση των επιχειρησιακών και ανθρώπινων διαστάσεων της µετανάστευσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Κλειδί για την εξασφάλιση οµοφωνίας και ικανής πολιτικής βούλησης, η οποία θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να υπερβεί την αντίσταση και την αδράνεια που εµποδίζουν την αλλαγή πολιτικής, είναι η ευρύτερη συνεργασία.

Η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη Εργασίας (I.L.C.), τον Ιούνιο του 2004, ήταν αποφασιστικής σηµασίας για τον καθορισµό µιας κοινής ανάλυσης των ζητηµάτων της διεθνούς µετανάστευσης µεταξύ εργοδοτών και εργατικών ενώσεων, µε βάση µια προσέγγιση επικεντρωµένη στα δικαιώµατα των µεταναστών. Ο επόµενος  θεµέλιος λίθος της συνεργασίας µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων ήταν το Πολυεθνικό Πλαίσιο για την Εργατική Μετανάστευση, το οποίο, το 2006 στην Γενεύη, έθεσε τις αρχές για µια προσέγγιση της εργατικής µετανάστευσης βασισµένη στα δικαιώµατα των µεταναστών µέσω τριµερών διαπραγµατεύσεων. Στα πιθανά σηµεία σύγκλισης περιλαµβάνονται τα εξής:

1) Η διευκόλυνση της ελεύθερης κινητικότητας των ατόµων/εργατών κατά µήκος των συνόρων, ώστε να καλύψουν την συνολική ζήτηση εργατικού δυναµικού, αλλά και την ζήτηση σε συγκεκριµένους κλάδους και επαγγέλµατα.

2) Η διασφάλιση της διαθεσιµότητας νόµιµων διαύλων µετανάστευσης για τους απόδηµους, τους µετανάστες, την οικειοθελή επιστροφή τους και την κυκλική µετανάστευση.

3) Η διασφάλιση αξιοπρεπούς και ίσης µεταχείρισης όλων των µεταναστών στους εργασιακούς χώρους και στην κοινωνία.

4) Η εφαρµογή, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενός περιεκτικού ρυθµιστικού πλαισίου που να χαρακτηρίζεται από συνοχή και να βασίζεται στις σχετικές συµβάσεις και τα διεθνή πρότυπα εργασίας. Είναι σαφές ότι υπάρχουν αρκετά κοινά ενδιαφέροντα και στόχοι βάσει των οποίων µπορούν να δηµιουργηθούν συµµαχίες προς τον σκοπό της διαµόρφωσης ενός ρυθµιστικού πλαισίου πολιτικής για την διεθνή µετανάστευση, το οποίο θα ανταποκρίνεται στους αντικειµενικούς στόχους των εργατικών ενώσεων, της Κοινωνίας των Πολιτών και των επιχειρήσεων. Το ζητούµενο είναι η διαµόρφωση διαδικασιών που θα «προσελκύσουν» όλους τους σχετικούς ενδιαφερόµενους. Η συζήτηση της Κοινωνίας των Πολιτών στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Φόρουµ για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη αποτελεί πρόσφορο έδαφος για να τονιστεί αυτή η ανάγκη δηµιουργίας συµµαχιών.

Οι συµµαχίες πρέπει να δηµιουργηθούν αρχικά σε εθνικό επίπεδο, µεταξύ φορέων οι οποίοι είναι πρόθυµοι να συµµετάσχουν στον διάλογο και να καταλήξουν σε συµφωνία όσον αφορά τους κοινούς σκοπούς και την κοινή πορεία δράσης τους. Η ίδρυση εθνικών συνασπισµών µε πολλά ενδιαφερόµενα µέρη σε θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής αποτελεί σηµαντικό βήµα. Τριµερείς διαβουλεύσεις της I.L.O. υπάρχουν σε πολλές χώρες και µπορούν να διευρυνθούν ώστε να εξασφαλίσουν την συµµετοχή των εταίρων της Κοινωνίας των Πολιτών και, ιδιαίτερα, των ενώσεων των µεταναστών. Η στρατηγική συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων, εργατικών ενώσεων και της Κοινωνίας των Πολιτών µπορεί να αποτελέσει το βασικό συστατικό για την δηµιουργία ενός πλαισίου µεταναστευτικής πολιτικής το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων και να σέβεται τα δικαιώµατα και την αξιοπρέπεια όλων των µεταναστών.

32-33