Στρογγυλή Τράπεζα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 45 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Στρογγυλή Τράπεζα 3: Πολιτική και θεσµική συνοχή και συνεργασίες
Συνεδρίαση 3.2: Περιφερειακές και διαπεριφερειακές διαδικασίες και πλαίσια διαλόγου

Marίa Consuelo
Ahumada Beltran
,
καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Javeriana στην Μπογκοτά της Κολοµβίας, σύµβουλος Κεντρικής Επιτροπής Εργαζοµένων Κολοµβίας

Η εργασία αυτή έχει στόχο την αξιολόγηση δύο συναφών ζητηµάτων: πρώτον, των περιφερειακών, διαπεριφερειακών διαδικασιών και πλαισίων διαλόγου σχετικά µε την µετανάστευση και την ανάπτυξη, και του τρόπου µε τον οποίο µπορούν αυτά να ενσωµατωθούν στην διαδικασία του G.F.M.D.· και, δεύτερον, της ιδιαίτερης συνεισφοράς των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στα τοπικά πλαίσια διαλόγου (fora) και στην διαδικασία του G.F.M.D.

Η ανάλυση διαιρείται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη, εξετάζεται διά βραχέων η σηµασία της πολιτικής συνοχής και γίνεται µια σύντοµη αναφορά στο νέο διεθνές πλαίσιο που έχει διαµορφώσει η παγκόσµια οικονοµική κρίση, καθώς και στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να γίνεται αντιληπτή η «πολιτική συνοχή» στο συγκεκριµένο πλαίσιο. Η δεύτερη ενότητα αφιερώνεται στην αξιολόγηση των Περιφερειακών ∆ιαδικασιών ∆ιαβούλευσης για την Μετανάστευση (R.C.P.), εστιάζοντας στον ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών.

Παρά τις οικονοµικές δυσκολίες, το νέο οικονοµικό πλαίσιο φαίνεται να είναι ευνοϊκό για την ανάπτυξη συνεκτικών πολιτικών όσον αφορά την κοµβική σχέση µετανάστευσης-ανάπτυξης. Η πολυµερής διαδικασία διαβούλευσης έχει αρχίσει να παίρνει την θέση της µονοµερούς αντιµετώπισης των θεµάτων και αναµένεται ότι η αλλαγή αυτή θα εξασφαλίσει την δυνατότητα υιοθέτησης και ενίσχυσης ενός ευνοϊκότερου διεθνούς νοµικού πλαισίου όσον αφορά τα ζητήµατα µετανάστευσης και ανάπτυξης.
Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιοχές του κόσµου οι Περιφερειακές ∆ιαδικασίες ∆ιαβούλευσης (R.C.P.) για την µετανάστευση. Οι R.C.P. έχουν ως επίκεντρό τους τα κράτη, ενώ στους συµµετέχοντες και τους παρατηρητές τους περιλαµβάνονται κρατικοί υπάλληλοι, εκπρόσωποι διεθνών οργανισµών και, σε µερικές περιπτώσεις, Μ.Κ.Ο.

Παρ’ όλα αυτά, καθ’ όλη την διάρκεια της ανάπτυξης των R.C.P., αρκετοί βασικοί τοµείς επέκριναν το χαµηλό επίπεδο εκπροσώπησής τους στις διαδικασίες. Μάλιστα, οι περισσότερες R.C.P. αποκλείουν την πραγµατική συµµετοχή των βασικών κοινωνικών φορέων και τους περιλαµβάνουν µόνον ως συµµετέχοντες σε ορισµένες δραστηριότητες και εργαστήρια (workshops).

Μια έκθεση των ∆ιεθνών Εργατικών Ενώσεων (Global Unions) στο 2ο Παγκόσµιο Φόρουµ για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, που διεξήχθη στην Μανίλα το 2008, σχολιάζει θετικά την συµµετοχή τους σε αυτή την διαδικασία, καθώς και τα αποτελέσµατά της ως κάτι εξαιρετικά σηµαντικό, ενώ, παράλληλα, τονίζει ότι οι αρχηγοί των κρατών που συµµετέχουν στην διαδικασία «δεν έχουν µέχρι στιγµής υιοθετήσει ικανοποιητικούς τρόπους για την πλήρη και αποτελεσµατική συµµετοχή των εργατικών ενώσεων, των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών για την µετανάστευση και άλλων οργανώσεων που συνεργάζονται απευθείας µε τους µετανάστες».

Σχετικά µε το G.F.M.D., µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου φόρουµ, υπήρξε κάποια πρόοδος σχετικά µε το συγκεκριµένο ζήτηµα, όµως η αυξανόµενη ουσιαστική συµµετοχή αυτών των οργανώσεων στην διαβούλευση και την διαµόρφωση πολιτικών θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα προόδου για το φόρουµ της Αθήνας.  

Ένα άλλο αµφιλεγόµενο ζήτηµα είναι η προσέγγιση όσον αφορά το ζήτηµα της µετανάστευσης. Όπως ισχυρίζονται ορισµένες Μ.Κ.Ο., οι εργατικές ενώσεις και πολλοί ακαδηµαϊκοί, έχει δοθεί πολύ µεγάλη έµφαση στα τεχνικά ζητήµατα της διαχείρισης της µετανάστευσης και πολύ λίγη όσον αφορά τις κοινωνικές συνέπειές της και την σύνδεσή της µε τις αναπτυξιακές πολιτικές. Μάλιστα, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Human Rights Watch) κάνει λόγο για µιαν αλλαγή σε αυτό το σηµείο εστίασης. Τα συνδικάτα έχουν επικρίνει, µεταξύ άλλων, την εκµετάλλευση της προσωρινής και της κυκλικής µετανάστευσης προκειµένου να καλυφθούν οι ελλείψεις της αγοράς ανθρώπινου δυναµικού. 

Σύµφωνα µε τις προτάσεις που προέκυψαν από το Φόρουµ της Κοινωνίας των Πολιτών στην Μανίλα, το 2008, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν µε τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών για να αναπτύξουν καλύτερα µοντέλα συµµετοχής στις R.C.P., τα οποία θα σέβονται περισσότερο την διαφορετικότητα.

Σε εθνικό επίπεδο, οι κυβερνήσεις θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να αναπτύξουν διαδικασίες διαβούλευσης µε όλες τις εγχώριες υπηρεσίες και τους φορείς που εµπλέκονται στο συγκεκριµένο πρόβληµα. Οι διαδικασίες αυτές θα µπορούσαν να προχωρήσουν µέσω της ενεργοποίησης δηµοκρατικών µηχανισµών, όπως είναι η προώθηση της δηµόσιας συζήτησης από διεθνείς και εθνικές Μ.Κ.Ο. και από ακαδηµαϊκούς φορείς, καθώς και µέσω της ενθάρρυνσης των συζητήσεων σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα σε αντιπροσωπευτικούς θεσµούς και σε περιφερειακούς φορείς εκπροσώπησης.

Εκτός από την εξασφάλιση ευρύτερης συµµετοχής από τους προαναφερθέντες φορείς στην όλη διαδικασία, µια σηµαντική απόφαση που πρέπει να ληφθεί είναι η θεσµοθέτηση των R.C.P. και του G.F.M.D. στο πλαίσιο του συστήµατος του Ο.Η.Ε. Το βήµα αυτό θα εξασφαλίσει µεγαλύτερη πολιτική συνοχή στις αποφάσεις που θα υιοθετηθούν και θα διευκολύνει την εφαρµογή τους από τα κράτη.

28-29