Στρογγυλή Τράπεζα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 45 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Στρογγυλή Τράπεζα 3: Πολιτική και θεσµική συνοχή και συνεργασίες
Συνεδρίαση 3.1: Πολιτική και θεσµική συνοχή – Πρόσφατα δεδοµένα και αποτελέσµατα ερευνών

Laura Chappell,
επιστηµονική συνεργάτις-ερευνήτρια, Ινστιτούτο Έρευνας για την ∆ηµόσια Πολιτική

Η παρούσα εισήγηση υποστηρίζει ότι, ενώ οι κυβερνήσεις έχουν σηµειώσει πρόοδο ως προς την βελτίωση της πολιτικής τους απέναντι στην µετανάστευση, της θεσµικής συνοχής και των σχετικών ερευνών που διεξάγουν, αυτή η πρόοδος είναι περιορισµένη. Συγκεκριµένα, οι προσπάθειές τους φαίνεται να προσκρούουν, αφενός µεν, σε µια κοντόφθαλµη αντίληψη, αφετέρου δε, στην ανικανότητα υλοποίησης των αποφάσεών τους. Στα σχετικά παραδείγµατα περιλαµβάνονται: 1) τα µέτρα για µια συνεκτική πολιτική τακτική, τα οποία, ωστόσο, δεν θίγουν ζητήµατα όπως το ποιος έχει το δικαίωµα να εισέλθει στην χώρα· 2) τα µέτρα θεσµικής συνοχής που εστιάζουν περισσότερο στην εσωτερική συνοχή των θεσµών ενός κράτους και στην συνοχή σε επίπεδο κρατών, και λιγότερο στην συνεργασία τους µε την Κοινωνία των Πολιτών· 3) οι διακηρύξεις σχετικά µε την αξία των ερευνητικών δεδοµένων, χωρίς να υποστηρίζονται από ανάλογη χρηµατοδότηση ή άλλα µέτρα.

Σε µια πρόσφατη συνάντηση κυβερνητικών και µη κυβερνητικών φορέων συζητήθηκαν τα σοβαρά εµπόδια µιας περαιτέρω προόδου του κυβερνητικού έργου και επισηµάνθηκαν ορισµένα από αυτά:

  • Έλλειψη χρηµατοδότησης.
  • Έλλειψη προσοχής στο θέµα της µετανάστευσης και των εξελίξεων, αναφορικά µε άλλα µείζονα πολιτικά ζητήµατα.
  • Έλλειψη γνώσης ως προς το πώς µπορεί να υπάρξει συντονισµός µεταξύ των υπηρεσιών, καθώς και µε µη-κυβερνητικούς φορείς: κατάσταση που επιβαρύνεται από την υπάρχουσα γραφειοκρατία.
  • Απουσία πολιτικής βούλησης ως προς την επίλυση δύσκολων ζητηµάτων και την αντιµετώπιση ρήξεων οι οποίες µπορεί να προκύψουν είτε στο εσωτερικό µιας χώρας λόγω των αντικρουόµενων πολιτικών συµφερόντων είτε µεταξύ των διαφορετικών αντικειµενικών στόχων διαφόρων χωρών είτε, τέλος, µεταξύ του κράτους και της Κοινωνίας των Πολιτών λόγω διαφορετικών προτεραιοτήτων.
  • Το «ευρύ κοινό» δεν εµφανίζεται θετικό, αλλά δείχνει αδιάφορο ή και εχθρικό απέναντι σε µια συνεκτική πολιτική τακτική ή απέναντι στην δαπάνη χρηµάτων για ερευνητικούς σκοπούς.
  • Έλλειψη καµπάνιας και απουσία οµάδων πίεσης (lobby), οι οποίες θα προωθούσαν την άποψη υπέρ µιας συνεκτικότερης πολιτικής τακτικής.

Το κείµενο αυτό υποστηρίζει την άποψη ότι η Κοινωνία των Πολιτών µπορεί να συµβάλει µε πολλούς τρόπους στην άρση των εµποδίων αυτών και να διασφαλίσει την κυβερνητική πρόοδο. Επίσης, υποστηρίζει ότι ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών στην προαγωγή της συνεκτικής πολιτικής τακτικής και στην βελτίωση των ερευνητικών δεδοµένων υπερβαίνει την απλή άσκηση επιρροής στις κυβερνήσεις και, επίσης, συµπεριλαµβάνει ανεξάρτητους φορείς δράσης που µπορούν να προωθήσουν την συνεκτική πολιτική τακτική. Στους σηµαντικούς τρόπους συνεισφοράς της Κοινωνίας των Πολιτών περιλαµβάνονται:
– Συλλογή δεδοµένων και διεξαγωγή ερευνών, προκειµένου να τροφοδοτηθεί ο πολιτικός διάλογος. Εδώ περιλαµβάνεται και η διεξαγωγή ερευνών µε σκοπό την διαµόρφωση µείζονος σηµασίας ερωτηµάτων για θέµατα πολιτικής τακτικής. Χρήση της υπάρχουσας έρευνας µε σκοπό την δηµιουργία αρχείων δεδοµένων, στα οποία θα µπορούν να ανατρέχουν πρόσωπα ή φορείς, περιλαµβανοµένων και όσων διαµορφώνουν πολιτικές. Συστάσεις και προτάσεις σχετικά µε το πώς µια κυβέρνηση µπορεί να βελτιώσει την έρευνα-συγκέντρωση δεδοµένων.

  • ∆ιοργάνωση καµπάνιας µε θέµα την συνεκτικότερη πολιτική τακτική, περιλαµβανοµένων εκδηλώσεων διαµαρτυρίας, αποστολής email και επιστολών, καθώς και ανακοινώσεων/παρουσιάσεων στα Μ.Μ.Ε.
  • Συµβολή στην δηµιουργία συνεκτικότερης πολιτικής τακτικής, µέσω της συµµετοχής σε κυβερνητικές διασκέψεις και παρουσίαση νέων ερευνητικών δεδοµένων.
  • Ενδυνάµωση των µεταναστών, προκειµένου να αποτελέσουν πηγή ανάπτυξης και να διαδραµατίσουν έναν ρόλο που θα αυξάνει τα αναπτυξιακά αποτελέσµατα, προάγοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την συνοχή µεταξύ µετανάστευσης και ανάπτυξης. Για παράδειγµα, οι ενώσεις µεταναστών, τα εργατικά σωµατεία και οι εργοδότες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην ενδυνάµωση των µεταναστών.
  • Βοήθεια προς τους µετανάστες, ώστε αυτοί να µεταφέρουν θετικά «στοιχεία» στις χώρες καταγωγής τους.

Από την άλλη πλευρά, η Κοινωνία των Πολιτών µπορεί να αυξήσει τους οικονοµικούς πόρους που αποστέλλουν οι µετανάστες στις χώρες καταγωγής τους και να διευκολύνει την αποστολή τους από την µια χώρα στην άλλη, ενισχύοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την συνοχή µεταξύ µετανάστευσης και αναπτυξιακών αποτελεσµάτων.

26-27