Στρογγυλή Τράπεζα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 45 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Στρογγυλή Τράπεζα 3: Πολιτική και θεσµική συνοχή και συνεργασίες
Συνεδρίαση 3.1: Πολιτική και θεσµική συνοχή – Πρόσφατα δεδοµένα και αποτελέσµατα ερευνών

Graeme Hugo,
ερευνητικός εταίρος, καθηγητής Γεωγραφίας και διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Εφαρµογών G.I.S. του Πανεπιστηµίου της Αδελαΐδας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Η απουσία πολιτικής συνοχής στις χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού οι οποίες στέλνουν µετανάστες σε άλλες χώρες συνοδεύεται συχνά από τις παρακάτω διαστάσεις: απουσία σύνδεσης µεταξύ των στρατηγικών µετανάστευσης και ανάπτυξης, διάσπαση της µεταναστευτικής πολιτικής σε διάφορα κυβερνητικά τµήµατα (εργασίας, µετανάστευσης, εξωτερικών, ασφάλειας κ.λπ.), απουσία ανάπτυξης ενός πυρήνα δηµοσίων υπαλλήλων µε συνεχή καλλιέργεια δεξιοτήτων, εµπειρίας και γνώσεων σχετικά µε την µετανάστευση και την ανάπτυξη.

Σε αυτές τις χώρες χαµηλού εισοδήµατος, η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από την απουσία των σχετικών δεδοµένων για τον ποσοτικό προσδιορισµό της κλίµακας, του χαρακτήρα και των συνεπειών της µόνιµης και, ιδιαίτερα, της προσωρινής µετανάστευσης. Αυτό συµβαίνει επειδή υπάρχει µια παγκόσµια «προκατάληψη», να συλλέγουµε πληροφορίες για τους µετανάστες αγνοώντας τους απόδηµους. Σχεδόν καµία από τις χώρες αυτές δεν περιλαµβάνει στην απογραφή της ερωτήσεις που αφορούν τους απόδηµους. Αντιθέτως, οι περισσότερες ερωτήσεις σχετίζονται µε τον τόπο γέννησης (µετανάστευση). Η αναζήτηση πληροφοριών και η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο η µετανάστευση επιδρά στην ανάπτυξη των χωρών προέλευσης επηρεάζεται, κατά την συλλογή δεδοµένων, από µια «προκατάληψη» για την χώρα προορισµού.

Οι περισσότερες συζητήσεις και πολιτικές σχετικά µε την µετανάστευση και την ανάπτυξη έχουν επικεντρωθεί στον τρόπο µε τον οποίο οι χώρες προέλευσης µπορούν να εφαρµόσουν πολιτικές παρέµβασης, ώστε να µεγιστοποιήσουν τις θετικές επιπτώσεις της µετανάστευσης στην ανάπτυξη. Παρ’ όλα αυτά, στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού πολλές χώρες προορισµού αδυνατούν να αντιληφθούν την συνεισφορά της µετανάστευσης στην ανάπτυξη. ∆εν αναγνωρίζουν ότι η µετανάστευση αποτελεί σηµαντικό δοµικό στοιχείο των τοπικών οικονοµιών και ότι είναι απαραίτητη για την διατήρηση και την ενίσχυση του κέρδους τους. Επίσης, δεν έχει γίνει ευρέως κατανοητό ότι η συνοχή µεταξύ των πολιτικών µετανάστευσης και ανάπτυξης µπορεί να προσφέρει µερίδιο ανάπτυξης τόσο στις χώρες και τις κοινότητες προέλευσης όσο και σε αυτές του προορισµού.

Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού παρατηρείται ένα έλλειµµα διαλόγου σχετικά µε την µετανάστευση σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο µεταξύ χωρών προέλευσης και χωρών προορισµού. Η περιφερειακή διαχείριση της µετανάστευσης παραµένει αδύναµη και βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Πριν από µία δεκαετία, ουσιαστικά δεν υπήρχαν περιφερειακές διασκέψεις για τα ζητήµατα µετανάστευσης, πολλώ δε µάλλον για την χάραξη συνεκτικών περιφερειακών πολιτικών και θεσµών. Η ύπαρξη συνοχής στην διεθνή πολιτική µετανάστευσης και ανάπτυξης δεν απαιτεί µόνο την ενσωµάτωση και την εναρµόνιση των ενεργειών σχετικά µε την µετανάστευση και την ανάπτυξη των διαφόρων εθνών, αλλά και την συµβατότητα µεταξύ των εθνικών πολιτικών, ιδιαίτερα µεταξύ των ζευγών των χωρών προέλευσης και προορισµού.

Μια αποτελεσµατική πολιτική για την ανάπτυξη και την διαχείριση της µετανάστευσης απαιτεί σηµαντικές ικανότητες και υποδοµές, όπως:

  • Έναν καλά εκπαιδευµένο πυρήνα κρατικών υπαλλήλων, οι οποίοι δεν θα είναι απλώς δηµόσιοι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, αλλά θα έχουν συγκεκριµένες γνώσεις και εµπειρίες που θα καλύπτουν το πλήρες φάσµα των ενεργειών µετανάστευσης.
  • Ένταξη και εναρµόνιση όλων των κυβερνητικών ενεργειών που αφορούν την µετανάστευση – τελωνείο, αστυνοµία, εργατικό δυναµικό, υπάλληλοι συνόρων.
  • Κατάλληλα συστήµατα διαχείρισης της µετανάστευσης.
  • ∆ηµιουργία ενός κατάλληλου συστήµατος πληροφοριών.
  • Έναν ερευνητικό φορέα προσανατολισµένο σε θέµατα πολιτικής.

Συγκεκριµένα, προτείνεται η οργάνωση ενός επίσηµου εκπαιδευτικού προγράµµατος επιπέδου Master, µε σκοπό την εκπαίδευση του πυρήνα των κρατικών υπαλλήλων και των ερευνητών όσον αφορά τον τοµέα της µετανάστευσης (µέτρηση, φύση και θεωρία), καθώς και σχετικά µε την πιθανή συνεισφορά της µετανάστευσης στην µείωση της φτώχειας και στην ανάπτυξη.

Οι προτάσεις για την συγκέντρωση και ανταλλαγή καλύτερων πληροφοριών περιλαµβάνουν τα εξής: βελτίωση της διαδικασίας συγκέντρωσης δεδοµένων για την µετανάστευση και καλύτερη χρήση των διαθέσιµων ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων µέσα από πλήρεις καταλόγους που αφορούν την διεθνή µετανάστευση. Ειδικότερα προτείνεται η δηµιουργία ενός Προγράµµατος Απογραφής της ∆ιασποράς,  το οποίο θα περιλαµβάνει την συγκέντρωση αρχείων καταγραφής των µεταναστών που στέλνουν όλες οι µεγάλες χώρες προέλευσης σε όλες τις χώρες προορισµού, καθώς και την σύνθεσή τους σε µιαν απογραφή διασποράς µε στόχο την συµπλήρωση της εθνικής απογραφής κάθε χώρας.

24-25