Στρογγυλή Τράπεζα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 45 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Στρογγυλή Τράπεζα 1: Πώς να διασφαλίσουμε ότι η κομβική σχέση μετανάστευσης-ανάπτυξης θα συνδράμει στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (Α.Σ.Χ.)
Συνεδρίαση 1.1: Η λειτουργική ενσωμάτωση της μετανάστευσης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό – Κομβικοί φορείς, κρίσιμες στρατηγικές και κύριες δράσεις
Daniel Verger,
διευθυντής Μονάδας
∆ιεθνούς ∆ράσης
(International Action
Division), Secours
Catholique, Caritas
Γαλλίας

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ανθρωπιστική οργάνωση Caritas συνηγορεί υπέρ µιας λύσης τριπλού οφέλους στο ζήτηµα της µετανάστευσης, η οποία θα περιλαµβάνει τις χώρες προέλευσης, τις χώρες προορισµού και τους ίδιους τους µετανάστες. Στο κέντρο του τριγώνου «Φτώχεια-Αδικία-Βία» βρίσκεται ένα άτοµο –όλο και περισσότερες γυναίκες– το οποίο προσπαθεί να δηµιουργήσει την ζωή του από την αρχή. Ο µετανάστης, η σύζυγός του και τα παιδιά πρέπει να αποτελέσουν το επίκεντρο του προβληµατισµού και του ενδιαφέροντός µας.

Το όραµα της Caritas δεν περιορίζεται µόνο στα οικονοµικά µεγέθη, αλλά αγκαλιάζει την ανθρώπινη ανάπτυξη και εξέλιξη στο σύνολό τους. Τόσο οι χώρες προέλευσης όσο και οι χώρες προορισµού υιοθετούν µια υπερβολικά µηχανιστική προσέγγιση στο θέµα της µετανάστευσης. Επιπλέον, επειδή η τρέχουσα πολιτική απέναντι στην µετανάστευση εστιάζει µόνο σε στατιστικά στοιχεία, οι ελάχιστα ανεπτυγµένες χώρες αντιπροσωπεύονται σε πολύ µικρό βαθµό από αυτά τα στοιχεία και κινδυνεύουν να διαφύγουν την προσοχή των προσώπων ή των φορέων που διαµορφώνουν πολιτικές. Οι Μ.Κ.Ο. πασχίζουν να αποφύγουν αυτή την καθαρώς µηχανιστική προσέγγιση, όσον αφορά τον ακαδηµαϊκό και πολιτικό διάλογο για την µετανάστευση, και να προωθήσουν τις αγωνίες και τα ενδιαφέροντα των ίδιων των µεταναστών.

Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της αναγκαστικής µετανάστευσης, χρειάζεται µια συνεκτική στρατηγική, η οποία θα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και προστασία, υποστηρικτικές παρεµβάσεις µε σκοπό τον βιώσιµο και αποτελεσµατικό επαναπατρισµό, καθώς και επανένταξη.  Όµως, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να αντιµετωπίζει ουσιαστικά τα κυριότερα αίτια της αστάθειας: φτώχεια, πολεµικές συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές, διεφθαρµένη κεντρική εξουσία, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Τα άτοµα που έχουν µετακινηθεί αναγκαστικά µακριά από τις εστίες τους και οι πρόσφυγες χρειάζονται επειγόντως καταφύγιο, τροφή, νερό και τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής, καθώς και υγειονοµική περίθαλψη, εκπαίδευση και δραστηριότητες που θα τους αποφέρουν κάποιο εισόδηµα µέσα σε εύλογο βάθος χρόνου.

Στις χώρες προορισµού, τα προγράµµατα ανάπτυξης θα πρέπει να ενσωµατώσουν τις ανάγκες των προσφυγικών πληθυσµών στις τοπικές ανάγκες της χώρας προορισµού, προκειµένου να αποφευχθούν οι συγκρούσεις. Στις χώρες προέλευσης, οι αυξανόµενες ευκαιρίες εργασίας αποτελούν σηµαντικότατο στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής, περιλαµβάνοντας την πρωτοβάθµια εκπαίδευση για όλους και υποστηρίζοντας τα κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης προκειµένου να προωθηθεί η οικονοµική ενσωµάτωση της νεολαίας. ∆ύο ακόµη πυλώνες της επιτυχίας στον τοµέα της εργασίας είναι η χρηµατοδότηση προγραµµάτων εντατικής απασχόλησης και η πρόσβαση σε µικροπιστώσεις.

Η Κοινωνία των Πολιτών θα πρέπει να προωθηθεί και να ενδυναµωθεί ως κινητήρια δύναµη της ανθρώπινης ανάπτυξης. Οι οργανισµοί µεταναστών θα πρέπει να θεωρηθούν και να λειτουργήσουν ως αναπτυξιακοί φορείς, προκειµένου να συνάψουν σχέσεις µεταξύ των κοινοτήτων των χωρών προορισµού και των χωρών προέλευσης µέσω διµερών αλλά και πολύπλευρων συνεργασιών.

Καλό παράδειγµα αποτελεί το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Οργανισµών για την Βιώσιµη και Αποδοτική Επανένταξη (E.R.S.O.), στο πλαίσιο του οποίου, δέκα ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες, οι περισσότερες προερχόµενες από το δίκτυο της Caritas, σχηµάτισαν ένα δίκτυο για την παροχή συµβουλευτικής σε άτοµα που επιθυµούν να επαναπατριστούν. Πέραν της συµβουλευτικής και της διευκόλυνσης της διαδικασίας επαναπατρισµού, το δίκτυο έχει εστιάσει το ενδιαφέρον του στην επανένταξη των επαναπατριζόµενων και την διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών στις χώρες προέλευσης.

Η µετανάστευση πρέπει να θεωρηθεί ως βασική ελευθερία και ως ευκαιρία για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (Α.Σ.Χ.). Θα πρέπει να υπάρξουν δίκαιες συµφωνίες µεταξύ των χωρών προέλευσης και των χωρών προορισµού. Οι Μ.Κ.Ο. θα πρέπει να πιέσουν τα κράτη, ώστε να ενστερνιστούν τον Παγκόσµιο Κώδικα Ηθικής Πρόσληψης του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Επιπλέον, η διάρθρωση της κυκλικής µετανάστευσης µπορεί να αποτελέσει µέρος της λύσης του διλήµµατος «∆ιαρροή εγκεφάλων-Απόκτηση εγκεφάλων».

Στις χώρες προέλευσης θα πρέπει να δηµιουργηθούν κέντρα κινητικότητας,  προσωρινής παραµονής και προορισµού, τα οποία θα παρέχουν συµβουλευτική υποστήριξη και θα προάγουν την µετανάστευση ως επιλογή βασισµένη στην επαρκή πληροφόρηση. Τα εµβάσµατα επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την ανάπτυξη, αλλά δεν πρέπει να αποτελούν την εναλλακτική λύση αντί της επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται προς όφελος ατόµων, οικογενειών και κοινοτήτων.

Τέλος, η µετανάστευση πρέπει να εκλαµβάνεται ως σκοπός, και όχι µόνον ως δυνατότητα απόκτησης εισοδήµατος.

6-7