Στρογγυλή Τράπεζα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 45 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Στρογγυλή Τράπεζα 1: Πώς να διασφαλίσουμε ότι η κομβική σχέση μετανάστευσης-ανάπτυξης θα συνδράμει στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (Α.Σ.Χ.)
Συνεδρίαση 1.1: Η λειτουργική ενσωμάτωση της μετανάστευσης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό – Κομβικοί φορείς, κρίσιμες στρατηγικές και κύριες δράσεις
Tasneem Siddiqui,
καθηγήτρια Πολιτικών
Επιστημών, ιδρυτικό
μέλος και πρόεδρος
του ερευνητικού
κέντρου R.M.M.R.U.
στο Πανεπιστήμιο της
Ντάκα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Είναι γενικά αποδεκτό ότι, παράλληλα µε την µεταφορά ανθρώπινου κεφαλαίου και πόρων, η µετανάστευση οδηγεί στην µεταβίβαση δεξιοτήτων, ιδεών, γνώσεων και δηµιουργεί συνδέσµους και διαπροσωπικά δίκτυα, συνεισφέροντας στην οικονοµική και την κοινωνική ανάπτυξη των χωρών προέλευσης και προορισµού. Ωστόσο, αυτά τα αποτελέσµατα δεν προκύπτουν αυτόµατα. Για να συνδέσουν την µετανάστευση µε την ανάπτυξη, κάποιες χώρες βρίσκονται στην διαδικασία ένταξης της µετανάστευσης σε αναπτυξιακές στρατηγικές. Η παρούσα εισήγηση προσπαθεί να εντοπίσει πιθανές διασυνδέσεις ανάµεσα στις δύο, οι οποίες µπορούν να επιδιωχθούν σε κρατικό, περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο. Επικεντρώνεται σε τέσσερεις τοµείς θεµάτων:  µείωση της φτώχειας,  οικονοµική ανάπτυξη,  επιστροφή και κινητικότητα µεταναστών υψηλής εξειδίκευσης και κλιµατική αλλαγή.

Πολιτικές µείωσης της φτώχειας και µετανάστευση

Η φτώχεια µπορεί να µειωθεί ή να αυξηθεί λόγω της µετανάστευσης. Για αυτόν τον λόγο, οποιαδήποτε παρέµβαση για µείωση της φτώχειας πρέπει να αποσκοπεί στην µείωση των αρνητικών αποτελεσµάτων της µετανάστευσης και την αύξηση των θετικών. Η µετανάστευση πρέπει να συνδεθεί µε τις παγκόσµιες στρατηγικές αναπτυξιακού σχεδιασµού, µε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των χωρών προέλευσης οργανώσεων δωρητών και, το σηµαντικότερο, µε τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασµό διαφόρων χωρών. Μελέτες έχουν δείξει ότι η διεθνής µετανάστευση απαιτεί σχετικά µεγάλες επενδύσεις. Έτσι, οι φτωχότεροι µεταξύ των φτωχών δεν µπορούν να την χρησιµοποιήσουν ως επιλογή βιοπορισµού για να ξεπεράσουν την ανέχεια. Σε όλες τις παραπάνω στρατηγικές µείωσης της φτώχειας είναι απαραίτητες κατευθύνσεις πολιτικής που να ενθαρρύνουν τις δηµόσιες και τις ιδιωτικές χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις να δανείζουν τους φτωχούς µε χαµηλότερα επιτόκια και µικρές εγγυήσεις για την χρηµατοδότηση της µετανάστευσης.

Ενσωµάτωση της µετανάστευσης σε εθνικές πολιτικές οικονοµικής ανάπτυξης

Σε εθνικό επίπεδο, τόσο οι χώρες προορισµού εργατικού δυναµικού όσο και οι χώρες προέλευσης έχουν ιδιαίτερες πολιτικές ανάπτυξης της βιοµηχανίας, της αγροτικής οικονοµίας, του εµπορίου, του τοµέα υπηρεσιών ή υποδοµών, µε στόχο την επίτευξη συγκεκριµένου ρυθµού ανάπτυξης. Η µετανάστευση πρέπει να συνδεθεί µε αυτές τις εθνικές πολιτικές. Η πρόσβαση σε ξένο συνάλλαγµα είναι ζωτική στην επίτευξη πολλών από τους αναπτυξιακούς στόχους. Τα εµβάσµατα έχουν γίνει µια σηµαντική πηγή ξένου συναλλάγµατος για πολλές χώρες. Από το 2001, µεγάλο µέρος των µεταναστευτικών εµβασµάτων µεταφέρονται µέσω επίσηµων διαύλων. Ωστόσο, µεγάλα ποσά µεταφέρονται ακόµη µέσω ανεπίσηµων διαύλων. Σε αποµακρυσµένα σηµεία των χωρών προέλευσης, αλλά και στις χώρες προορισµού, η πρόσβαση σε επίσηµους διαύλους µεταφοράς είναι εξασφαλισµένη.

Το υψηλό κόστος µεταφοράς είναι µία άλλη πηγή προβληµατισµού. Κάποιες χώρες έχουν µειώσει το κόστος µε την εισαγωγή των συναλλαγών µέσω διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου, ενώ άλλες αντιµετώπισαν το πρόβληµα εισάγοντας σε επίπεδο βάσης Μ.Κ.Ο., ως το τελευταίο σκέλος στην µεταφορά εµβασµάτων. Οι κεντρικές τράπεζες των χωρών αποστολής και είσπραξης εµβασµάτων θα πρέπει να συνεργαστούν για να εναρµονίσουν τις πολιτικές τους για αύξηση της επίσηµης ροής. Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών πρέπει να απαιτήσουν από τις αντίστοιχες χώρες τους να προβλέψουν στον προϋπολογισµό τους ποσό που αντιστοιχεί στο 5% των εισερχόµενων εµβασµάτων για την διαχείριση των εµβασµάτων και της µετανάστευσης. Οι κυβερνήσεις των χωρών προέλευσης πρέπει να χορηγήσουν κίνητρα σε οργανώσεις παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, για να αναπτύξουν προγράµµατα που θα παρέχουν εκπαίδευση στις οικογένειες των µεταναστών στην οικονοµική διαχείριση, τον σχεδιασµό έργων και θα τους συνδέσουν µε επίσηµους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς για να αποκτήσουν πρόσβαση σε επενδυτικά δάνεια. Οι Μ.Κ.Ο. µπορούν να συµµετέχουν ως εταίροι σε επίπεδο βάσης για να προσεγγίσουν τις οικογένειες µεταναστών που µένουν πίσω.

Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µεγάλης κλίµακας αναπτυξιακά προγράµµατα υποδοµών κ.ά. Κυβερνητικοί και ηµι-κυβερνητικοί οργανισµοί µπορούν να εκδώσουν οµόλογα για να χρηµατοδοτήσουν την κατασκευή γεφυρών, τον εκσυγχρονισµό αεροδροµίων και έργα ανάπτυξης τηλεπικοινωνιών µε πρόβλεψη για συµµετοχή των µεταναστών επενδυτών στα κέρδη. Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι ένα µέρος των µεταναστών υψηλής εξειδίκευσης, σε κάποια στάδια της ζωής τους, επιστρέφουν στις χώρες προέλευσης και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας µε την χρήση των γνώσεων και της τεχνολογίας που απέκτησαν στις χώρες µετανάστευσης. Οι χώρες προέλευσης πρέπει να χρησιµοποιήσουν τις δεξιότητές τους σε διαφορετικά αναπτυξιακά προγράµµατα.

4-5