Βιβλιοπαρουσίαση
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 44 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !

Άννα Ταµπάκη, Ζητήµατα συγκριτικής γραµµατολογίας και ιστορίας των ιδεών, Αθήνα: εκδ. Ergo, 2008, σελ. 209.
ISBN: 978-960-8376-37-3

Γράφει η
Αγγελική Ευθυµίου,
επικ. καθηγήτρια Γλωσσολογίας
στο Παιδαγωγικό Τµήµα
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
του ∆ηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης

    Συγκριτολογικές
    ερµηνείες
    και αναλύσεις
Ελαιογραφία του Βολταίρου

Το βιβλίο της Άννας Ταµπάκη, υποτρόφου του Ιδρύµατος και καθηγήτριας Συγκριτικής Φιλολογίας στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, περιλαµβάνει εννέα µελέτες που άπτονται σηµαντικών ζητηµάτων της συγκριτικής γραµµατολογίας και της ιστορίας των ιδεών. Κάθε µελέτη συνοδεύεται από γαλλική ή αγγλική περίληψη. Στην πρώτη µελέτη, επιχειρείται µια συνεκτική παρουσίαση του τοπίου της συγκριτικής γραµµατολογίας στην Ελλάδα, ενώ στην δεύτερη αναλύεται η µεθοδολογία και η συγκριτική οπτική του έργου του Κ. Θ. ∆ηµαρά, ενός από τους πρωτοπόρους εισηγητές του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου στην χώρα µας. Στην τρίτη µελέτη, η συγγραφέας εξετάζει ζητήµατα που σχετίζονται µε το µεταφραστικό εγχείρηµα ως είδος πολιτισµικής µεταφοράς, καθώς και την ιστοριογραφική οπτική του, ενώ στην τέταρτη ασχολείται µε τον σχολιασµό τριών κειµένων µεταφρασµένων από τα γαλλικά (Τύχαι Τηλεµάχου, Ηθική περιήγησις Κύρου, Νέος Ανάχαρσις), επιχειρώντας µια ερµηνεία της πρόσληψής τους από τον νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό. Στην πέµπτη µελέτη, αναλύεται ένα σηµαντικό εγχειρίδιο αισθητικής και λογοτεχνικής κριτικής ευρύτατα διαδεδοµένο στο λόγιο κοινό της εποχής του, τα Γραµµατικά (1817) του Κωνσταντίνου Οικονόµου.

Κέντρο: Φιλολογική παρουσίαση του Κ. Οικονόµου και των Γραµµατικών, Extrait de la Revue encyclopédique, Ιανουάριος 1819
∆εξιά: Ο Σπυρίδων Ζαµπέλιος

Σύµφωνα µε την συγγραφέα, το έργο αυτό θέτει τις βάσεις της νεωτερικότητας και της αναζήτησης ενός εκσυγχρονισµένου λογοτεχνικού κανόνα. Η έκτη µελέτη διερευνά το ζήτηµα της µορφοποίησης και της ιδεολογικής εξέλιξης της εθνικής συνείδησης κατά την διάρκεια δύο γενεών µέσα από την µελέτη του έργου δύο λογίων: του Ιωάννη Ζαµπέλιου, του πατέρα, που εµφορείται από τα ιδεώδη του ∆ιαφωτισµού, και του Σπυρίδωνα Ζαµπέλιου, του υιού, που δέχεται επιρροές από τον ροµαντισµό. Στην έβδοµη µελέτη, εξετάζεται η µεταφραστική πρακτική του Πλάτωνα Πετρίδη, Κωνσταντινουπολίτη λογίου µε ευρύ εκπαιδευτικό έργο στα Ιόνια Νησιά κατά την περίοδο της αγγλικής Αρµοστείας, καθώς και πρώτου µεταφραστή έργων της αγγλικής γραµµατείας στην παιδεία µας. Στην όγδοη µελέτη, η συγγραφέας εξετάζει το µεταφραστικό έργο του Ιωάννη Ισιδωρίδη Σκυλίτση, ο οποίος, σύµφωνα µε την ίδια, προσφέρει ερµηνευτικούς δρόµους προκειµένου να κατανοήσουµε την εθνική σηµασία της µεταφραστικής διαδικασίας κατά τον 19ο αιώνα. Τέλος, η ένατη µελέτη είναι αφιερωµένη στην πρόσληψη του Βολταίρου από τον νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό. Στο τέλος του βιβλίου, η συγγραφέας παραθέτει την σχετική ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Γραµµένο µε σαφήνεια και διεισδυτικό πνεύµα, το βιβλίο καθίσταται ιδιαίτερα ελκυστικό και χρήσιµο όχι µόνο για τους φιλολόγους, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται ευρύτερα για ζητήµατα ιστορίας των ιδεών.

46-47