Ειδήσεις του ιδρύματος
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 43 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 43 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Το Διεθνές Βραβείο Ωνάση
για το Δίκαιο στον
λόρδο Bingham

Ο εξέχων Βρετανός νοµικός, λόρδος Bingham, πρόεδρος µέχρι πρόσφατα του νοµικού τµήµατος της Βουλής των Λόρδων (Senior Law Lord), είναι ο αποδέκτης του πρώτου ∆ιεθνούς Βραβείου Ωνάση για το ∆ίκαιο, που απονέµεται σε συνεργασία µε το Institut de France. 

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της βράβευσης, η υψηλή αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση µιας λαµπρής σταδιοδροµίας, διάρκειας σαράντα και πλέον ετών, µε στόχο την βελτίωση της βρετανικής και της διεθνούς νοµικής επιστήµης. Συγχρόνως, αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών του λόρδου Bingham να χρησιµοποιήσει την νοµολογία αλλοδαπών ανώτατων δικαστηρίων µε σκοπό την προσαρµογή του βρετανικού δικαίου, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ατοµικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Κατά την διάρκεια της µακράς σταδιοδροµίας του, ο λόρδος Bingham δεν δίστασε να υψώσει την φωνή του και να αµφισβητήσει την νοµιµότητα αποφάσεων ακόµη και της βρετανικής κυβέρνησης (παραδείγµατος χάριν, ως προς την νοµιµότητα της εισβολής στο Ιράκ ή την παράνοµη κατακράτηση τροµοκρατών). Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, βασικό µέληµά του υπήρξε πάντα ο σεβασµός του «κράτους δικαίου» και της αµεροληψίας της διεθνούς διαιτησίας: «Από την στιγµή που ένα κράτος αντιµετωπίζει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου ως δεσµευτικούς για τα άλλα κράτη αλλά όχι και για το ίδιο, παραβιάζεται η συνθήκη επί της οποίας ερείδεται το δίκαιο».

Ο λόρδος Bingham αφιέρωσε τον επαγγελµατικό του βίο στην υπηρεσία του δικαίου και παρείχε το κατάλληλο πεδίο για έναν ευρύτερο διάλογο σε ευρωπαϊκή και διεθνή κλίµακα, ανοίγοντας λαµπρές προοπτικές τόσο για το δίκαιο όσο και την κατανόηση των κανόνων που διέπουν τα κράτη. «Σε µια εποχή κατά την οποία ο κόσµος χρειάζεται φωτισµένους ανθρώπους, προκειµένου να αντισταθµίσει ακραίες τάσεις κάθε είδους», επεσήµανε ο πρόεδρος του Ιδρύµατος, Αντώνης Παπαδηµητρίου, «χαιρετίζουµε την απόφαση της επιτροπής απονοµής του ∆ιεθνούς Βραβείου Ωνάση για το ∆ίκαιο να επιλέξει τον λόρδο Bingham ως πρώτο αποδέκτη του».

Ο λόρδος Bingham είναι ο µόνος νοµικός µέχρι σήµερα που έχει τιµηθεί µε τα διάσηµα του Τάγµατος της Περικνηµίδος, καθώς και ο πρώτος που κατέλαβε και τα τρία κορυφαία δικαστικά αξιώµατα της Μεγάλης Βρετανίας: Master of the Rolls (πρόεδρος του αστικού τµήµατος του ―µοναδικού στην Μεγάλη Βρετανία― Εφετείου), Lord Chief Justice (αρχιδικαστής, πρόεδρος του ποινικού τµήµατος του Εφετείου) και Senior Law Lord. Είναι µέλος της Βρετανικής Ακαδηµίας, αντεπιστέλλον µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών, καθώς και επίτιµος διδάκτωρ των πανεπιστηµίων του Καίµπριτζ, της Οξφόρδης, της Ρώµης κ.ά.

Το ∆ιεθνές Βραβείο Ωνάση για το ∆ίκαιο (Prix Onassis pour le Droit) θεσµοθετήθηκε σε συνεργασία µε την Ακαδηµία Ηθικών και Πολιτικών Επιστηµών της Γαλλίας και θα απονέµεται κάθε δεύτερο χρόνο, εναλλάξ µε το ∆ιεθνές Βραβείο Ωνάση για τα Γράµµατα. Συνοδεύεται από το χρηµατικό ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ. Το βραβείο θα απονεµηθεί στον λόρδο Bingham πριν από το τέλος του 2009, στο πλαίσιο ειδικής τελετής στο Institut de France στο Παρίσι.

18