Βιβλιοπαρουσίαση
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 35 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 35 ΜΑΡΤΙΟΣ 2007
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !

Μορφές επιχειρήσεων στην Ευρώπη

Frank Dornseifer
(επιμ.), Corporate
Business Forms in
Europe:
A Compendium of
Public and Private
Limited Companies
in Europe, Μόναχο:
Sellier European
Law Publishers, 2005.
ISBN: 13 978-3-935808-31-6.

γράφει ο
Μάνος Κρανίδης,
πολ. μηχανικός Ε.Μ.Π.,
MSc Δημόσιας Πολιτικής και
Διοίκησης Πανεπιστημίου
Κάρνεγκι-Μέλον

Μορφές
επιχειρήσεων
στην Ευρώπη

Ο επιμελητής του βιβλίου αυτού έχει επιτύχει μια εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη παρουσίαση των κύριων εταιρικών μορφών σε 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Ε.Ε.). Για κάθε κράτος-μέλος, το βιβλίο προσφέρει μιαν αναλυτική εικόνα και επαρκείς λεπτομέρειες ως προς τα χαρακτηριστικά των κύριων εταιρικών μορφών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.). Ειδικότερα, αναλύονται τα ακόλουθα θέματα: ο τρόπος, το χρονικό διάστημα και το κόστος της δημιουργίας και της διαδικασίας εγγραφής, η προβλεπόμενη δομή του καταστατικού, η μετοχική σύνθεση, τα είδη μετοχών, τα διοικητικά όργανα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το φορολογικό και λογιστικό πλαίσιο λειτουργίας, ο δανεισμός και η διαδικασία πτώχευσης.

Με ιδιαίτερα εύστοχο τρόπο παρουσιάζονται δύο συγκεκριμένα θέματα: πρώτον, η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, μιας σχετικά νέας μορφής επιχείρησης, η οποία αναμένεται να αποτελέσει επιλογή πολλών εταιρειών με επαρκή δραστηριότητα στις οικονομίες περισσότερων του ενός κρατών-μελών της Ε.Ε.· δεύτερον, η σύγκριση των κύριων χαρακτηριστικών των εταιρικών μορφών κάθε χώρας στο παράρτημα του βιβλίου, με την χρήση καταλλήλως διαμορφωμένου πίνακα ο οποίος επιτρέπει στον αναγνώστη να αποκτήσει μια συνοπτική εικόνα για το βασικό αυτό ζήτημα που πραγματεύεται η υπό εξέταση έκδοση.

Η επιλογή συγγραφέων για τα κεφάλαια που αντιστοιχούν προς κάθε κράτος-μέλος είναι ιδιαίτερα επιτυχής, λαμβανομένων υπόψη της ποιότητας και της επάρκειας των κειμένων. Όσον αφορά την ελληνική περίπτωση, συγγραφέας είναι η Βασιλική Βαβίτσα-Hohenau, νομική σύμβουλος και υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Το κεφάλαιο που αναφέρεται στην Ελλάδα αποτυπώνει με εμβρίθεια και πληρότητα τα κύρια χαρακτηριστικά των περιπτώσεων Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Ειδικά ο αναγνώστης ο οποίος αναζητεί μια σχετικά σύντομη και ξεκάθαρη ενημέρωση για το πλαίσιο δημιουργίας και λειτουργίας εταιρειών με τις δύο προαναφερθείσες μορφές, λαμβάνει μια πλήρη εικόνα, καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση των πιθανών στόχων του. 

Η παρουσίαση των θεμάτων γίνεται από την νομική πλευρά, αλλά με καίριο τρόπο αναδεικνύει επίσης χρηματοοικονομικά και φορολογικά ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση, ο αναγνώστης, μετά την μελέτη του κεφαλαίου αυτού, θα είναι σε θέση να υποβάλει τα κατάλληλα ερωτήματα στους ειδικούς συμβούλους και να παρακολουθήσει επιτυχώς, είτε ως μέτοχος είτε ως μέλος της διοίκησης, την διαδικασία δημιουργίας και λειτουργίας του οχήματος υλοποίησης της επένδυσής του, δηλαδή της νέας εταιρείας

 

46-47