ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ
Τεύχος 19 / Ιούλιος 2002

Διεθνής διαγωνισμός θεατρικού έργου 2005
Kανονισμοί 3ου διεθνούς διαγωνισμού για τη συγγραφή πρωτότυπου θεατρικού έργου

Χρόνος απονομής: τα Βραβεία θα απονεμηθούν στην Αθήνα το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2005.
Χρηματικά Βραβεία: Απονέμονται τρία χρηματικά βραβεία ως εξής:

o
1ο βραβείο:
150.000
(εκατόν πενήντα χιλιάδες) ευρώ
o
2ο βραβείο:
100.000
(εκατό χιλιάδες) ευρώ
o
3ο βραβείο:
75.000
(εβδομήντα πέντε χιλιάδες) ευρώ

Χρόνος υποβολής των έργων: Έως την 30ή Ιουνίου 2003 το αργότερο.
Διεύθυνση αποστολής των έργων: Γραμματεία Διεθνών Βραβείων Ωνάση, οδός Αισχίνου 7, 105 58 Αθήνα. Για πληροφορίες: pubrel@onassis.gr
Τρόπος υποβολής των έργων: Ο κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα υποβολής ενός μόνον έργου. Τα έργα υποβάλλονται σε τρία δακτυλογραφημένα αντίγραφα. Μόνο ένα εκ των τριών αντιγράφων πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέως. Τα υπόλοιπα δύο πρέπει να αναφέρουν μόνο τον τίτλο του έργου.
Συνοδευτικά δικαιολογητικά: Κάθε συγγραφέας οφείλει να προσκομίσει ή να στείλει στο Ίδρυμα:

α) Bιογραφικό του με έμφαση στη θεατρική του δραστηριότητα.
β) Βεβαίωση Συλλόγου Θεατρικών Συγγραφέων ή αρμόδιας Δημόσιας αρχής της χώρας του ότι ένα τουλάχιστον έργο του έχει παρουσιαστεί σε θεατρική σκηνή από επαγγελματικό θίασο ή βεβαίωση γνωστής θεατρικής Σχολής ή γνωστού θεατρικού κριτικού ή γνωστού θεατρικού συγγραφέως ότι το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει εχέγγυα αξιόλογης συμμετοχής σε διεθνή διαγωνισμό πρωτότυπου θεατρικού έργου.
γ) Δήλωση του ιδίου του διαγωνιζόμενου ότι το έργο που υποβάλλει είναι πρωτότυπο και δεν έχει τυπωθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα ή το σενάριο κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου.
δ) Δήλωση του συγγραφέως ότι αποδέχεται μετά το τέλος του διαγωνισμού το έργο του να είναι αναγνώσιμο από τρίτους ενδιαφερόμενους για τη σύνταξη μελέτης, για την άσκηση κριτικής ή για άλλους λόγους επαγγελματικού ενδιαφέροντος χωρίς ευθύνη του Ιδρύματος.
ε) Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού που αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.

Είδος έργων: Δραματικά έργα πάσης φύσεως και εύλογης εκτάσεως που στηρίζονται στον λόγο (όχι μουσικά-όπερες, οπερέτες, παντομίμες, ποίηση, βωβά δρώμενα ή διασκευές παντός τύπου).
Γλώσσα συγγραφής των έργων: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ισπανικά ή Ιταλικά.
Μετάφραση του έργου: Εκτός εάν το έργο έχει γραφεί εξαρχής στα Ελληνικά, Αγγλικά ή Γαλλικά, όλα τα άλλα έργα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά κατά την επιλογή του συγγραφέως και με δική του ευθύνη για μια προκαταρκτική κρίση του κατά πόσον το έργο πληρεί τους βασικούς όρους του διαγωνισμού. Τα έργα που θα πληρούν τους βασικούς όρους του διαγωνισμού κατά την επιεική κρίση της πρωτοβάθμιας Επιτροπής κρίσεως, θα κριθούν στη συνέχεια από μια δευτεροβάθμια Επιτροπή κρίσεως. Το κάθε μέλος της δευτεροβάθμιας Επιτροπής κρίσεως θα έχει ως μητρική γλώσσα μια από τις έξι γλώσσες που αναφέρονται ανωτέρω και θα κρίνει το έργο στην πρωτότυπη γλώσσα του, δεδομένου ότι αυτή είναι μια από τις έξι αυτές γλώσσες.
Επιλογή των βραβευόμενων έργων: Όσα έργα θα επιλεγούν και από τις δύο αυτές Επιτροπές υποβάλλονται στην τελική κρίση μιας τριτοβάθμιας Επιτροπής κρίσεως, η οποία -σε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Διεθνών Βραβείων Ωνάση- εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο αποφασίζει τελικώς αυτούς που θα βραβευθούν.
Το Ίδρυμα αναθέτει την επιλογή των έργων που θα βραβευθούν σε τρίτα πρόσωπα (Έλληνες και μη), όπως π.χ. θεατρολόγους, καθηγητές Πανεπιστημίου, κριτικούς θεάτρου ή άλλους καλλιτέχνες που ασχολούνται με τα Γράμματα και το Θέατρο.
Ανακήρυξη Βραβευομένων: Η απόφαση επιλογής των βραβευομένων έργων γίνεται χωρίς αιτιολογικό. Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των βραβευομένων στην Αθήνα την παραμονή και κατά την τελετή απονομής των βραβείων, της οποίας την ώρα, χρόνο και τόπο ορίζει ελεύθερα το Ίδρυμα, συνιστά απαραίτητο όρο για την απονομή και την καταβολή του χρηματικού επάθλου του βραβείου. Όλα τα έξοδα ταξιδίου και παραμονής και επιστροφής στην αφετηρία του βραβευομένου και ενός ακόμη μέλους, όχι νεότερου των 15 ετών, της επιλογής κάθε βραβευομένου καλύπτονται από το Ίδρυμα.
Θέμα του έργου: Το θέμα του έργου δεν πρέπει να προσβάλλει τις ανθρώπινες αξίες. Έργα με περιεχόμενο μόνο τοπικό που δεν παρουσιάζουν ευρύτερο ενδιαφέρον αποκλείονται του διαγωνισμού. Επίσης, αποκλείονται έργα που έχουν ήδη μετάσχει σε προηγούμενο διαγωνισμό του Ιδρύματος. Δεν αποκλείονται όμως έργα που έχουν μετάσχει σε άλλους διαγωνισμούς τρίτων χωρίς να τύχουν διακρίσεως. Το Ίδρυμα επιφυλάσσει το δικαίωμα να μην απονείμει καμία βράβευση ή διάκριση εάν κατά την ελεύθερη κρίση του κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν είναι υψηλών καλλιτεχνικών προδιαγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμενο της προκηρύξεως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον κόμβο του Iδρύματος: www.onassis.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ