Ειδήσεις του Συνδέσμου
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 53 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Οι εκλογές για το νέο ΔΣ
του Συνδέσμου Υποτρόφων

Του Παναγιώτη Αλεξάκη, Προέδρου του ∆Σ του Συνδέσµου Υποτρόφων
(από τον Ιούνιο 2009 έως τον Σεπτέµβριο 2011)

Το παρακάτω κείµενο συντάχθηκε από τον Παναγιώτη Αλεξάκη στις αρχές Σεπτεµβρίου και απευθύνεται στα µέλη του Συνδέσµου Υποτρόφων ενόψει των εκλογών της 21ης Σεπτεµβρίου.

Οι εκλογές για το νέο ∆Σ του Συνδέσµου Υποτρόφων του Ιδρύµατος Ωνάση έχουν καθοριστεί για την 21η Σεπτεµβρίου 2011. Στο πλαίσιο των νέων εκλογών, επιθυµώ να σηµειώσω ορισµένα θέµατα τα οποία θεωρώ κρίσιµα για την µελλοντική πορεία του Συνδέσµου µας. Πηγάζουν από την µακρόχρονη εµπειρία µου ως µέλους του Συνδέσµου, από τα τελευταία τέσσερα χρόνια που συµµετείχα ως αντιπρόεδρος και πρόεδρος στο ∆Σ του Συνδέσµου χάρις στην εµπιστοσύνη µε την οποία µε τίµησαν τα µέλη, αλλά και από τα αισθήµατα ευγνωµοσύνης και αγάπης που τρέφω προς το Ίδρυµα. Αναφέρω λοιπόν τα εξής:

Κάθε µέλος που επιθυµεί να συµµετάσχει στο ∆Σ πρέπει να αποδεχθεί ότι θα προσφέρει εθελοντική εργασία για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του Συνδέσµου. Τα δύο χρόνια για τα οποία εκλέγεται αποτελούν περίοδο ουσιαστικής συνεισφοράς και γόνιµης συνεργασίας του µε τα άλλα µέλη του ∆Σ, οπότε θα πρέπει να έχει την διάθεση να αφιερώσει χρόνο και να εργαστεί για τον Σύνδεσµο. Βασική επιδίωξη πρέπει να είναι η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή των µελών κατά τις αρχαιρεσίες του Συνδέσµου. Εδώ και δύο περίπου χρόνια, έχει υπάρξει προφορική και γραπτή ενηµέρωση σχετικά µε την εισαγωγή της επιστολικής ψήφου. Ωστόσο, το θέµα βρίσκεται προς έγκριση στο δικαστήριο. Η τελική έγκριση του νέου Καταστατικού µπορεί να οδηγήσει σε µαζική συµµετοχή των µελών µας στις αρχαιρεσίες.

Είναι αναγκαία και επιθυµητή η συχνή ανανέωση της σύνθεσης του ∆Σ. Πρέπει να αποφευχθεί η πιθανή εντύπωση ότι συµµετέχουν αποκλειστικά τα ίδια πρόσωπα επί µεγάλα χρονικά διαστήµατα ή ότι πίσω από την επαναλαµβανόµενη παρουσία µελών στο ∆Σ θα µπορούσαν να υπάρχουν προσωπικά ή επαγγελµατικά συµφέροντα, κάτι που, πέραν της άδικης εντύπωσης, θα µπορούσε να αποτελέσει και αιτία για την αποµάκρυνση µελών από τις δραστηριότητες του Συνδέσµου. Παρότι στο νέο Καταστατικό υπάρχει σχετική πρόβλεψη (η οποία ορίζει ότι, έπειτα από δύο συνεχείς συµµετοχές, ήτοι τέσσερα έτη συνεχούς παρουσίας ενός µέλους, θα πρέπει να ακολουθήσουν δύο συναπτά έτη αποχής από αυτό) και προκειµένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι, προτείνεται επιπλέον σε όσους προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο ∆Σ επί µακρόν, έως και το 2011, να απόσχουν οικειοθελώς επί αρκετά έτη. Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί έµφαση και στην συµµετοχή µελών νεότερης ηλικίας, τα οποία αφουγκράζονται ευκολότερα τον παλµό της εποχής και µπορούν να προσδώσουν πιο νεανικό χαρακτήρα στις δράσεις του Συνδέσµου. Θα ήταν επιθυµητό να περιλαµβάνονται στην σύνθεση του ∆Σ του Συνδέσµου µέλη διαφόρων επαγγελµατικών ειδικοτήτων, κάτι που θα βοηθούσε στην επιτυχή επιλογή και οργάνωση εκδηλώσεων, καθώς και στην προσέλκυση στοχευµένων οµάδων µελών του Συνδέσµου στις εκάστοτε δραστηριότητες.

Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητη η ενεργός συµµετοχή κάθε µέλους του ∆Σ στον προγραµµατισµό της κάθε εκδήλωσης και στην επιτυχία της από πλευράς συµµετοχής. Οι δράσεις που υλοποιούνται πρέπει να κινητοποιούν καταρχάς τα µέλη του ∆Σ που τις οργανώνει και στην συνέχεια τα µέλη του Συνδέσµου αλλά και τους ανθρώπους εκτός Συνδέσµου. Είναι σηµαντικό, η κάθε εκδήλωση του Συνδέσµου µας να εντάσσεται σε έναν συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα και να ακολουθεί µια διαδικασία προετοιµασίας που να περιλαµβάνει την ενδελεχή συζήτησή της στο ∆Σ, την συµµετοχή/συµβολή όλων των µελών του ∆Σ στην οργάνωσή της, αλλά και την επικοινωνία µε τα µέλη µας, για να συνεισφέρουν οργανωτικά, εφόσον το επιθυµούν, αλλά και να συµµετάσχουν στην εκδήλωση. Η ηλεκτρονική επικοινωνία που καθιερώσαµε βοηθά στην συνεχή υπενθύµιση των εκδηλώσεων.

Θα ήταν προτιµότερη η αυτόνοµη επιλογή θεµατολογίας, η οποία θα καθορίζεται από το ∆Σ και θα απευθύνεται στο µεγαλύτερο µέρος του κοινωνικού συνόλου (και ήδη αυτό έχει ξεκινήσει). Οι εκδηλώσεις πρέπει να προσφέρουν κάτι καινούργιο και να είναι, κατά το δυνατόν, διεπιστηµονικές, ώστε να προσελκύουν ευρύ κοινό. Ίσως αποδειχθεί αποτελεσµατικότερη η διοργάνωση λιγότερων εκδηλώσεων, αλλά καλύτερα προετοιµασµένων και πιο επιτυχηµένων από πλευράς συµµετοχής. Ακόµη, µπορεί να εξεταστεί η διεξαγωγή εκδηλώσεων-θεσµών που θα επαναλαµβάνονται σε τακτική βάση. Επίσης, αξίζει να ληφθούν πρωτοβουλίες από τα µέλη του ∆Σ ανά κλάδο ειδικότητας.

Ο Σύνδεσµος καλείται να αναδιαµορφωθεί σε οργανισµό πολύ πιο δυναµικό από ό,τι ήταν µέχρι σήµερα. Και αυτό σχετίζεται λιγότερο µε την θεµατολογία των εκδηλώσεών του, η οποία συχνά είναι η πλέον κατάλληλη, και περισσότερο µε την µαζικότερη συµµετοχή των µελών του, την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του έµψυχου δυναµικού του, την καλλιέργεια και την σύσφιξη των σχέσεων, την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των µελών του, αλλά και το ευρύτερο άνοιγµά του προς την κοινωνία. Η νέα φάση που διανύουµε στοχεύει στην αξιοποίηση των υποτρόφων, στην συµµετοχή και την δικτύωσή τους.  Αξίζει επίσης να επιδιωχθεί η αξιοποίηση των αλλοδαπών υποτρόφων αλλά και των υποτρόφων, γενικά, στο εξωτερικό.

Απαραίτητη είναι όµως και η χρησιµοποίηση της αναλυτικής ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων των µελών του Συνδέσµου, η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και θα συµβάλει στην καλύτερη ενηµέρωση των µελών. Ειδικότερα, πέραν των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, γνωρίζοντας πλέον την επαγγελµατική πορεία και τις επαγγελµατικές θέσεις των µελών µας (π.χ. ιατρών, διοικητών επιχειρήσεων, καλλιτεχνών κ.ά.), το ∆Σ µπορεί να συνθέσει οµάδες µελών ∆Σ, στελεχών και µελών και να τους ζητήσει να αναλάβουν την διεξαγωγή εκδηλώσεων µε την στήριξη του Συνδέσµου και υπό την αιγίδα του Ιδρύµατος. Ακόµη, τα πρόσφατα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν τα µέλη µας για την πορεία του Συνδέσµου µπορούν να χρησιµοποιηθούν εποικοδοµητικά από το νέο ∆Σ. Η επικοινωνιακή πολιτική του Συνδέσµου προς τα µέλη του και την κοινωνία χρειάζεται να γίνει πιο αποτελεσµατική. Προς τον σκοπό αυτόν µπορεί να συµβάλει η καλύτερη προσέγγιση (µέσω εκδηλώσεων και άλλων δράσεων) των νεότερων γενεών υποτρόφων-µελών σε σχέση µε επαγγελµατικά και προσωπικά τους θέµατα – µελών που αποτελούν και την πλειοψηφία και συνδέονται, άλλωστε, καλύτερα µε τις εκδηλώσεις που καθορίζει το ∆Σ. Επίσης, πρέπει να βελτιωθεί η επαφή µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και ιδιαίτερα µε το free press.

Η δραστηριότητα των υποτρόφων µπορεί να πάρει και την µορφή δράσεων εκτός Αθηνών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε συνάρτηση µε την κατανοµή των υποτρόφων του Ιδρύµατος. Στο πλαίσιο αυτό, θα µπορούσε να προστεθεί η δηµιουργία παραρτήµατος του Συνδέσµου στην Βόρεια Ελλάδα.

Τέλος, πολύτιµος συµπαραστάτης µας σε κάθε επίπεδο, από το 1986 που ιδρύθηκε ο Σύνδεσµος Υποτρόφων, είναι το Ίδρυµα Ωνάση. Γι’ αυτό πιστεύω ότι ο Σύνδεσµός µας πρέπει να διατηρεί πνευµατική και ψυχική σύνδεση µε το Ίδρυµα και τους ανθρώπους του, την οποία να εκφράζει το ∆Σ του Συνδέσµου µέσα από τις δράσεις του. Αναγνωρίζοντας την αµέριστη ηθική και υλική στήριξη του Ιδρύµατος προς τα µέλη του (όχι απλώς προς τους υποτρόφους) και προς το ∆Σ, κάθε µέλος του ∆Σ αξίζει να δρα επιδιώκοντας την παγίωση αυτής της διασύνδεσης Ιδρύµατος και Συνδέσµου.

Κλείνοντας, οι ευχές όλων µας είναι για ένα δηµιουργικό νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αξίζει όλοι να συµµετέχουµε στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύνδεσµός µας.

21-22