Βιβλιοπαρουσίαση
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 47 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 47 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !

Γ. Α. Πολλάλης, Α. Π. Βοζίκης,
Πληροφοριακά
Συστήματα Διαχείρισης
Επιχειρησιακών
Πόρων: Στρατηγικές
& εφαρμογές,
Αθήνα: εκδ. Utopia, 2009,
σελ. 472.
ISBN: 978-960-98123-3-7

Του Ευριπίδη Λουκή,
επίκουρου καθηγητή
του Τμήματος
Μηχανικών
Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών
Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιμέλεια:
Τιτίκα Καραβία

Πολυάριθµες επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσµο περνούν από την πανσπερµία πολλών, µικρών και αποσπασµατικών πληροφοριακών συστηµάτων (νησίδες µηχανοργάνωσης – islands of automation) σε µια ωριµότερη ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την µηχανογραφική τους υποδοµή: στην δηµιουργία Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems – E.R.P.), τα οποία υποστηρίζουν όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και τις µεταξύ τους διασυνδέσεις. Η διεθνής βιβλιογραφία αλλά και η καθηµερινή πρακτική στις επιχειρήσεις έχουν αποδείξει ότι τα συστήµατα E.R.P. µπορούν, αφενός, να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη, αφετέρου, όµως, παρουσιάζουν υψηλή πολυπλοκότητα και µεγάλους κινδύνους αποτυχίας στην υλοποίηση και την ενσωµάτωσή τους στην επιχείρηση. Έτσι, το πολύ καλό αυτό βιβλίο των πανεπιστηµιακών καθηγητών Γ. Α. Πολλάλη και Α. Π. Βοζίκη είναι ιδιαίτερα χρήσιµο τόσο για την υποστήριξη της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα όσο και για την εκπαίδευση και την ενηµέρωση στελεχών επιχειρήσεων που εµπλέκονται στην υλοποίηση, την χρήση και την διαχείριση συστηµάτων E.R.P. Το βιβλίο αναλύει διεξοδικά αυτή την ιδιαίτερα προηγµένη αλλά πολύπλοκη µορφή πληροφοριακών συστηµάτων σε επίπεδο στρατηγικής, καθώς και σε επίπεδο πρακτικής υλοποίησης. Έτσι, στο Πρώτο Μέρος (κεφ. 1-8), αναλύονται οι διάφοροι ρόλοι των πληροφοριακών συστηµάτων στην σύγχρονη επιχείρηση, η σηµασία και η χρήση τους για την υλοποίηση της στρατηγικής µιας επιχείρησης, αλλά και οι τρόποι απόκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων από αυτά (µέσω «στρατηγικών πληροφοριακών συστηµάτων»). Ακολούθως, στο ∆εύτερο Μέρος, επεξηγείται µε σαφήνεια η λειτουργία των συστηµάτων E.R.P. µέσα από την υλοποίηση ενός αντιπροσωπευτικού σεναρίου καθηµερινής λειτουργίας µιας επιχείρησης (που περιλαµβάνει διάφορες συναλλαγές) µε χρήση ενός από τα συστήµατα E.R.P. που υπάρχουν σήµερα στην Ελλάδα. Η διπλή αυτή υπόσταση του βιβλίου (στρατηγική – υλοποίηση) πιστεύω ότι θα συµβάλει τελικά στην καλύτερη αξιοποίηση των συστηµάτων E.R.P. στην χώρα µας, στην αύξηση των οφελών που προκύπτουν από αυτά, αλλά και στην µείωση των σχετικών αποτυχιών.
47