Στρογγυλή Τράπεζα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 45 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Συνεδρίαση 4.1: Κτίζοντας συµµαχίες – Συνδέοντας τον ιδιωτικό τοµέα µε άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών

Doris Magsaysay Ho,
διευθύνουσα σύµβουλος του Ναυτιλιακού Οµίλου Magsaysay

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η διεθνής κινητικότητα στον τοµέα της εργασίας βρίσκεται τις τελευταίες δεκαετίες σε σταθερά ανοδική πορεία λόγω της εντεινόµενης παγκοσµιοποίησης και των πληθυσµιακών µεταβολών. Οι οικονοµικές αναλύσεις δείχνουν ότι η διεθνής κινητικότητα των εργαζοµένων ωφελεί τόσο τις οικονοµίες που εξάγουν όσο και εκείνες που εισάγουν ανθρώπινο δυναµικό, αλλά και τους ίδιους τους µετανάστες. Ωστόσο, αυτή η ροή δηµιουργεί συνήθως σοβαρά πολιτικά και οικονοµικά προβλήµατα, ενώ παράλληλα προκαλεί διεθνείς εντάσεις. Συνεπώς, απαιτεί προσεκτική διαχείριση τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Αισθητή είναι η απουσία διεθνούς πολιτικής σε θέµατα εργατικής µετανάστευσης στον πλανήτη της παγκοσµιοποίησης, παρά το γεγονός ότι διεθνείς οργανώσεις όπως ο ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης (∆.O.M.), το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας (∆.Γ.Ε.), η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) πραγµατοποιούν έρευνες και διασκέψεις µε σκοπό την υιοθέτηση διεθνών προτύπων και κανόνων. Αντ’ αυτού, µεµονωµένες κυβερνήσεις αντιµετωπίζουν αποσπασµατικά και χωρίς συνοχή τα προβλήµατα της διεθνούς µετανάστευσης µε την χάραξη πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. 

Οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Φόρουµ για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη µαρτυρούν την ανάγκη εκτενούς διαλόγου στα θέµατα της συνεργασίας για την διεθνή κινητικότητα των εργαζόµενων, περιλαµβανοµένης της δηµιουργίας ενός συγκεκριµένου διεθνούς πλαισίου πολιτικής.

Η διεθνής κινητικότητα του εργατικού δυναµικού έχει αναδειχθεί σε σηµαντικό θέµα για την αειφόρο ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, καθώς οι ελλείψεις σε εργαζοµένους µε υψηλή ή χαµηλότερη εξειδίκευση αποτελούν πρόβληµα για βασικούς κλάδους, εν µέρει λόγω της γήρανσης του πληθυσµού των ανεπτυγµένων χωρών. Ο κλάδος των επιχειρήσεων δέχεται µε προθυµία την θέσπιση ενός συνεκτικού και συνεπούς ρυθµιστικού πλαισίου, εξασφαλίζοντας έτσι διαρκή πρόσβαση σε εκπαιδευµένους και καταρτισµένους εργαζοµένους, οι οποίοι θα καλύπτουν τις επιχειρηµατικές ανάγκες.  

Η διεθνής κινητικότητα των εργαζοµένων έχει αναδειχθεί σε σηµαντικό θέµα για τις Μ.Κ.Ο. και τις οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώµατα των µεταναστών. Η Κοινωνία των Πολιτών διακηρύσσει ότι η µετανάστευση θα έπρεπε να αποτελεί επιλογή, και όχι αναγκαιότητα, και ότι οι µετανάστες θα έπρεπε να έχουν την απαραίτητη γνώση για να πάρουν συνειδητές αποφάσεις και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, προκειµένου να έχουν την ευκαιρία να επιτύχουν. 

Από την πλευρά των κυβερνήσεων, η µεταναστευτική πολιτική είναι ευάλωτη στους πολιτικούς κραδασµούς εξαιτίας παραγόντων µε αντίκτυπο στην ευρύτερη κοινωνία, ιδιαίτερα σε εποχές οικονοµικής δυσπραγίας.

Είναι σηµαντικό για τις κυβερνήσεις, την Κοινωνία των Πολιτών και τις επιχειρήσεις να συµφωνήσουν ότι οποιοδήποτε µελλοντικό πλαίσιο παγκόσµιας πολιτικής θα πρέπει να λειτουργεί προς όφελος τόσο της οικονοµίας των χωρών προέλευσης και προορισµού όσο και του ίδιου του µετανάστη. Η προσπάθεια του Παγκόσµιου Φόρουµ να προωθήσει τον διάλογο µεταξύ κυβερνήσεων και Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς επίσης –πλέον– µε τον ιδιωτικό τοµέα, πρέπει να συµπεριλάβει και την προσπάθεια για την ανάπτυξη εµπιστοσύνης µεταξύ επιχειρήσεων και Κοινωνίας των Πολιτών.

Βέλτιστες πρακτικές στην ναυτιλία

Η ναυτιλία αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγµα για το πώς οι παγκόσµιοι κανόνες για την διαχείριση της διεθνούς κινητικότητας µπορούν να διευκολύνουν την κυκλοφορία των ατόµων, να προστατεύσουν τους εργαζοµένους και να συµβάλουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η ναυτιλία παρέχει µια συνεχόµενη, κυκλική ροή εργαζοµένων µε συµβάσεις ελάχιστης διάρκειας 3-6 µηνών ή µέγιστης διάρκειας 8-10 µηνών, µε δίµηνες διακοπές. Όλα τα έξοδα τοποθέτησης και µετάβασης καλύπτονται από τον εργοδότη. Η ναυτιλία διαθέτει επίσης µια πολιτική υποδοµής που βασίζεται στους εξής άξονες: 

Ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός (Ι.Μ.Ο.) καθορίζει τις προδιαγραφές της διεθνούς ναυτιλίας, παρέχει τον µηχανισµό συνεργασίας µεταξύ 167 κρατών-µελών, ενώ παράλληλα ρυθµίζει τεχνικά ζητήµατα και καθορίζει τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια στην ναυτιλία, την αποτελεσµατική ναυσιπλοΐα, την προστασία και τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλοία.

Η ∆ιεθνής Σύµβαση του Ι.Μ.Ο. (S.T.C.W.) ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ικανοτήτων του πληρώµατος και θέτει κανόνες για τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης.

Ο νέος Κώδικας Ναυτικής Εργασίας συνυπογράφεται από όλα τα κράτη-µέλη και καλύπτει ζητήµατα όπως δίκαιους µισθούς, ασφάλεια και αποζηµίωση εργαζοµένων, συνθήκες ασφαλείας και υγιεινής στην εργασία, ώρες εργασίας κ.ά.
Αντίστοιχα, ορίζονται και οι πρακτικές περί δίκαιης πρόσληψης και τοποθέτησης των ναυτικών σε διεθνή πλοία. Με βάση τις ρυθµίσεις αυτές, οι πλοιοκτήτες καταβάλλουν όλα τα έξοδα που αφορούν την πρόσληψη, τις ιατρικές εξετάσεις, την µετάβαση, τις ασφαλίσεις µόνιµης ανικανότητας και ζωής, την έκδοση πιστοποιητικών και βίζας. 

Από το παράδειγµα της ναυτιλίας θα µπορούσαν να διδαχθούν και οι υπόλοιποι κλάδοι, αναπτύσσοντας πολιτικές µετανάστευσης σε παγκόσµιο επίπεδο.

34-35