ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ
Τεύχος 20 / Δεκέμβριος 2002

Διεθνείς διαγωνισμοί χορογραφίας
και μουσικής σύνθεσης για χορό 2005

KANONIΣMOI ΔIAΓΩNIΣMΩN

Χρόνος απονομής: τα Βραβεία θα απονεμηθούν στην Αθήνα το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2005.

Χρηματικά Βραβεία: 1ο βραβείο Μουσικής: 100.000 (εκατό χιλιάδες) Ευρώ. 1ο βραβείο Χορογραφίας: 100.000 (εκατό χιλιάδες) Ευρώ. 2ο βραβείο Μουσικής: 75.000 (εβδομήντα πέντε χιλιάδες) Ευρώ. 2ο βραβείο Χορογραφίας: 75.000 (εβδομήντα πέντε χιλιάδες) Ευρώ. 3ο βραβείο Μουσικής: 50.000 (πενήντα χιλιάδες) Ευρώ. 3ο βραβείο Χορογραφίας: 50.000 (πενήντα χιλιάδες) Ευρώ.

Έως 10 διακρίσεις για μουσική σύνθεση για χορό και 10 διακρίσεις για χορογραφία με χρηματικό έπαθλο για τον κάθε έναν: 15.000 (δεκαπέντε χιλιάδες) Ευρώ.

Χρόνος υποβολής των έργων: Έως την 30ή Ιουνίου 2004 το αργότερο.

Διεύθυνση αποστολής των έργων: Γραμματεία Διεθνών Βραβείων Ωνάση, οδός Αισχίνου 7, 105 58 Αθήνα. Για πληροφορίες: pubrel@onassis.gr

Τρόπος υποβολής των έργων: Τα έργα (χορογραφία με μουσική) πρέπει να υποβάλλονται σε τρεις έγχρωμες μαγνητοσκοπημένες ταινίες (video tapes) τύπου ΒΕΤΑ καλής ποιότητος. Τα αντίστοιχα έργα μουσικής συνθέσεως πρέπει να υποβάλλονται χωριστά και σε τρεις δίσκους ακτίνας (CD). Το ονοματεπώνυμο και τα πλήρη στοιχεία του συνθέτη και του χορογράφου θα πρέπει να αναφέρονται σε χωριστή επιστολή μέσα σε φάκελο και δεν θα αναγράφεται στις ταινίες.

Συνοδευτικά δικαιολογητικά: Ο φάκελος που θα συνοδεύει τις ταινίες θα πρέπει να περιέχει ονοματεπώνυμο του συνθέτη και του χορογράφου, διεύθυνση και τίτλο του έργου, ονοματεπώνυμα των χορευτών και των εκτελεστών της μουσικής, περιληπτική πλοκή του έργου και ακριβή διάρκειά του, βιογραφικό του συνθέτη και του χορογράφου με έμφαση στην καλλιτεχνική τους δραστηριότητα, δήλωση του συνθέτη και του χορογράφου ότι οι δημιουργίες τους χωριστά και ως σύνολο είναι πρωτότυπες, βεβαιώσεις επαγγελματικής δημόσιας εκτελέσεως ενός τουλάχιστον έργου του συνθέτη και του χορογράφου, έγγραφο υπογεγραμμένο από τους καλλιτέχνες ερμηνευτές ότι δεν έχουν καμία απαίτηση από το Ίδρυμα για τη δημόσια παρουσίαση της μαγνητοσκοπημένης ταινίας ή του δίσκου μουσικής.

Ελάχιστες προδιαγραφές: Η διάρκεια του έργου δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 20 και μεγαλύτερη των 30 λεπτών της ώρας. Στο έργο πρέπει να χορεύουν συγχρόνως ή περιοδικώς τουλάχιστον τρεις χορευτές.

Ανακήρυξη Βραβευομένων: Η απόφαση επιλογής των βραβευομένων έργων γίνεται χωρίς αιτιολογικό. Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των βραβευομένων στην Αθήνα την παραμονή και κατά την τελετή απονομής των βραβείων συνιστά απαραίτητο όρο για την απονομή και την καταβολή του χρηματικού επάθλου του βραβείου. Όλα τα έξοδα ταξιδίου, παραμονής στην Αθήνα και επιστροφής στην αφετηρία του βραβευομένου και ενός ακόμη μέλους, όχι νεότερου των 15 ετών, της επιλογής κάθε βραβευομένου καλύπτονται από το Ίδρυμα.

Χωριστή βράβευση Μουσικής-Χορογραφίας: Το Ίδρυμα έχει την ευχέρεια να απονείμει βραβείο ή διάκριση μόνο για τη χορογραφία ή μόνο για τη μουσική. Θα προτιμηθούν έργα μουσικής και χορού που αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Θέμα του έργου: Έργα που προσβάλλουν τις ανθρώπινες αξίες ή είναι τοπικού ενδιαφέροντος χωρίς γενικότερη εμβέλεια αποκλείονται του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμενο της προκηρύξεως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον κόμβο του Ιδρύματος: www.onassis.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ